Konkreta exempel

Här beskrivs ett antal praktiska exempel på hur LCA använts för att beräkna miljö- och klimatpåverkan samt hur arbetet med olika åtgärder genomförts.

Denna del fokuserar på ett antal fiktiva fall som är baserade på verkliga exempel. Syftet är att praktiskt visa hur man kan jobba med LCA och klimatberäkningar i verkliga projekt genom konkreta exempel. Exemplen är en blandning av trafikverksprojekt och andra anläggningsprojekt inom kommuner. Exemplen fokuserar på klimatpåverkan och ska inte ses som fullständiga LCA. De är tänkta att fungera som inspiration till alla som vill jobba aktivt med LCA i anläggningsprojekt och ska illustrera olika beslutssituationer och entreprenadformer. Varje exempel avslutas med några reflektioner när det gäller projektets klimatarbete.

För fördjupad vägledning kring beräkningar eller vilka delar av livscykelanalysen som ska inkluderas hänvisar vi till Vägledningen NordLCA, Klimatkalkyl, riktlinjer i TDOK 2015:0007. För ytterligare information kring upphandlingar finns Vägledning- Hållbar upphandling i bygg- och anläggningssektorn, se länkar.

I många av exemplen har klimatvärden hämtats från Trafikverkets Klimatkalkyl (Typåtgärder och byggdelar). Data från andra likvärdiga beräkningsverktyg kan naturligtvis användas liksom erfarenhetsbaserade värden från tidigare projekt. I Trafikverkets Klimatkalkyl redovisas endast energianvändning och klimatpåverkan ur ett livscykelperspektiv. Vill man jobba med fler miljöpåverkanskategorier ur ett livscykelperspektiv (exempelvis övergödning eller försurning) behöver man jobba med andra LCA verktyg som exempelvis One Click LCA, Gabi eller SimaPro.

En reflektion som gäller de flesta exemplen är att i tidiga skeden är det frestande att vänta på att fler beslut fattats eller tills projektörerna fått fram bättre underlag för att kunna ta fram korrekta mängder till LCA-beräkningarna. Det är en utmaning för många vana projektörer och entreprenörer att vara generös med grova uppskattningar. Att vara tydlig med hur klimatkalkyler eller LCA-resultaten ska användas underlättar arbetet i många fall.

Avvägningar av övergripande projektmål mot klimatbesparande åtgärder och andra värden är en svår men mycket viktig del av arbetet i de exempel som presenteras. Traditionellt har inte beräknad klimatpåverkan funnits med i utredningar för olika alternativa lösningar. I alla projekt finns andra värden som klimatbesparingar behöver ställas mot. Det kan handla om kostnader, tid för utförande, tid för projektering, genomförbarhet, övergripande projektmål, andra miljö och kulturvärden, trafiksäkerhet, byggbar tomtyta, och så vidare. Inom alla projekt behövs kompromisser för att kunna minimera klimatpåverkan.

Exempel