Livscykelanalys i byggprocessen

I detta avsnitt får du veta mer om hur du kan använda livscykelanalys (LCA) i byggprocessen vid uppförande av infrastruktur och anläggningar samt vid ombyggnad, för att minska miljöpåverkan.

Livscykelanalys i byggprocessen
Illustration: Tyréns 

Med byggprocessen avses här planering av det som ska anläggas (uppföras), själva anläggandet fram till att den nya anläggningen är klar samt drift och underhåll. I figuren ovan redovisat som förstudie/åtgärdsvalsstudie, planering och projektering, detaljprojektering, produktion samt drift och underhåll. Efter att anläggningen är uppförd tar förvaltningsskedet vid och på sikt sker ombyggnad/reinvesteringar.

Figuren ovan visar tillfällen när det är av värde att använda en LCA:

  • I ett tidigt skede
  • Vid kravställning av projekt
  • Vid upphandling av entreprenör
  • För att hitta åtgärder för minskad klimatpåverkan
  • Vid kravställning av material
  • Vid uppföljning
  • Vid ombyggnad

Beroende på vilket av dessa tillfällen som är aktuellt i ditt fall kan en LCA skräddarsys så att du får ut mest ändamålsenlig information till lägsta möjliga kostnad.

Metodval (avgränsningar) och kvalitetskrav varierar beroende på vad du vill använda LCA-resultatet till. Det finns tre huvudsakliga användningsområden:

  • Identifiera betydande miljöaspekter (I): LCA-beräkningen hjälper dig att öka kunskapen om anläggningens miljöpåverkan och att ta reda på vilka anläggningsdelar eller vilken del av livscykeln som står för den stora miljöpåverkan. LCA-resultatet blir ditt underlag för vad du bör prioritera i nästa steg för att genomföra miljöförbättringar.

  • Förbättra miljöprestandan (F): Utifrån identifierade betydande miljöaspekter kan du använda LCA för att undersöka och hitta åtgärder. Det kan handla om att undersöka alternativa konstruktionslösningar, materialval och byggmetoder för att hitta mer miljöanpassade alternativ som samtidigt klarar andra krav på infrastrukturen eller anläggningen.

  • Jämföra med andra (J): Du kan vilja jämföra infrastrukturens miljöpåverkan inom projektet eller med andra projekt. Du kan också jämföra mot en nivå av miljöpåverkan du max vill uppnå.Du kan också vilja jämföra miljöpåverkan från olika leverantörer av anläggningsmaterial.

Både skede och syfte påverkar alltså metodvalen i en LCA.

Processen kan illustreras med att kvalitetskraven ökar ju högre upp man går på den så kallade LCA-trappan.

Den så kallade LCA-trappan
LCA-trappan. Illustration: Boverket/Infab 

Boverkets licensavtal