Vad visar en livscykelanalys?

Här beskrivs övergripande hur LCA resultaten ser ut med olika typer av miljöpåverkan, exempelvis klimatpåverkan.

En livscykelanalys (LCA) visar vilken miljöpåverkan ett anläggningsprojekt eller en anläggningsdel har genom ett antal olika miljöpåverkanskategorier. Faktorer som omfattning, syfte, metod och avgränsningar avgör sedan hur du kan tolka resultatet.

Vilken miljöpåverkan ska redovisas

I en LCA kan du välja vilken miljöpåverkan som ska redovisas genom att välja vilka miljöpåverkanskategorier (miljöindikatorer) som analyseras. I olika LCA-standarder för byggnadsverk och miljövarudeklarationer som tillämpas i Europa ingår bland annat följande miljöpåverkanskategorier:

  • klimatpåverkan växthusgaser (GWP – global warming potential)
  • försurning (AP – acidification potential)
  • övergödning (EP – eutrophication potential)
  • utarmning av icke-fossila resurser (ADPe - abiotic depletion potential – elements)
  • utarmning av fossila resurser (ADPf – abiotic depletion potential – fossil fuels)
  • ozonnedbrytning (ODP – ozone depletion potential)
  • marknära ozon (POCP – photochemical oxidant creation potential)

Det finns fler miljöpåverkanskategorier inom LCA än ovan nämnda, men för en del av dessa saknas brett förankrade och allmänt vedertagna metoder. Det är till exempel svårt att bedöma påverkan från giftiga ämnen på människa och miljö (humantoxicitet respektive ekotoxicitet) eller påverkan på den biologiska mångfalden.

Du kan självklart göra en LCA enbart utifrån en eller några kategorier om det räcker för att uppfylla syftet med studien. Vill du veta mer om respektive kategori, se Miljömålsportalens webbplats.

I dag ser många klimatpåverkan som det största miljöhotet, och därför det är vanligt att begränsa LCA till denna miljöpåverkanskategori. En sådan beräkning benämns ibland även som klimatpåverkan, klimatavtryck eller klimatdeklaration och ska inte ses som en fullständig LCA.

I en LCA inkluderas inte ekonomiska kostnader. Däremot kan du göra en så kallad livscykelkostnadsanalys (LCC) som ett komplement till en LCA. Inte heller ingår social hållbarhet i form av mänskliga rättigheter, jämställdhet, säkerhet eller kulturella aspekter. Sådana aspekter hanteras med andra metoder.

Jämför inte äpplen och päron

Ett av de främsta användningsområdena för LCA är att du kan jämföra och utvärdera alternativa utformningar med samma funktion. Om du vill jämföra anläggningsdelar eller alternativa lösningar måste dessa baseras på samma metodval, ha samma omfattning och samma datakvalitet i din LCA. Utöver detta måste båda anläggningarna eller materialen uppfylla samma grundläggande funktioner, vilket i LCA-termer kallas för samma funktionella enhet.