Miljödata och livscykelanalys-verktyg

Här beskrivs miljödata och olika verktyg som kan användas för LCA-beräkningar.

Vilka krav som ställs på datakvalitet för en livscykelanalys (LCA) beror på vad den ska användas till. Ju mer specifika data som du har om byggprodukter, desto bättre kan resultaten spegla anläggningens faktiska miljöpåverkan. I vissa fall kan det dock vara mer lämpligt om du använder genomsnittliga data (generiska data), eftersom det kräver mindre arbetsinsats. Nedan kan du läsa mer om vilken data som finns och när du ska använda den.

Specifika eller generiska data

Utvinning och förädling av råvaror samt tillverkning av byggprodukter sker i många steg före en färdig anläggning. I de flesta fall skulle det ta orimligt mycket tid att själv samla in specifika data för samtliga av dessa steg. Därför finns det redan framtagen miljödata som du kan använda. I ett tidigt skede vet du kanske inte vilka produkter som faktiskt ska byggas in. Då är det bästa valet att använda så kallade generiska data för livscykelanalysen (genomsnittsdata) som är representativa för byggprodukter som används på den svenska marknaden.

I ett senare skede när du vet vilka produkter du kommer att använda kan generiska data bytas ut mot tillgängliga produktspecifika miljödata, främst genom miljövarudeklarationer (EPD). Om det saknas produktspecifika miljödata kan du använda generiska data. 

Databaser med generiska data

Det finns flera databaser med inventeringsdata från tidigare livscykelanalyser. Många av dessa databaser används globalt och har tagits fram för att användas tillsammans med specifika LCA-verktyg och är endast tillgängliga tillsammans med licensen för verktyget. Databaser som Impact, Ecoinvent, och ELCD är däremot fristående och kan kopplas till olika typer av LCA-verktyg.

Trafikverkets verktyg Klimatkalkyl innehåller en öppen nationellt, sektorsanpassad databas med LCA-data för klimatpåverkan för olika anläggningsprodukter. Även One Click LCA har databas med generiska data för Sverige. En annan svensk databas är IVL:s Miljödatabas bygg som delvis är tillgänglig i LCA verktyget Byggsektorns miljöberäkningsverktyg (BM 1.0), vilket är framtaget främst för byggnader.

Beräkningsverktyg för LCA

Olika verktyg har utvecklats för att underlätta upprättandet av en livscykelanalys (LCA). De kan antingen vara ganska enkla, så endast grundläggande kunskap om LCA krävs för att göra beräkningarna, eller mer avancerade verktyg som kräver mer förkunskaper. Det som avgör valet av verktyg är syftet med LCA:n, önskad detaljeringsgrad och kompetensen hos den som genomför LCA:n.

Det finns LCA­-verktyg som har utvecklats speciellt för infrastruktur- och anläggningssektorn. Trafikverket har tagit fram verktyget Klimatkalkyl som kan användas för LCA­-beräkningar för infrastrukturprojekt. Klimatkalkyl finns tillgänglig som en öppen version och kan således även användas för andra anläggningsprojekt än Trafikverkets.