Digitalisering av vägtransportsystemet

Digitalisering, uppkoppling och automatisering påverkar hela samhället, även transportsystemets användning och utformning. Digitaliseringen kan bidra till att skapa tillgänglighet för medborgare och näringsliv samt bidra till hållbarhetsmålen.

För Trafikverket är det viktigt att förstå vilka möjligheter ny teknik har, hur tekniken kan integreras i planeringen samt vad tekniken innebär för Trafikverket som infrastrukturförvaltare. Vi behöver ta hänsyn till förändringarna i planeringen och utvecklingen av infrastrukturen, där nya lösningar kan ersätta och komplettera dagens kända lösningar.  

Genom mer kunskap om vilka möjligheter tekniken kan erbjuda är det också lättare att se var och hur ny teknik ger störst samhällsnytta. En stegvis utveckling gör det möjligt att ta vara på ny teknik och digitalisering parallellt med att kunskapen byggs upp och osäkerheterna minskar. 

Färdplan – digitaliserat vägtransportsystem, version år 2022

Färdplanen är ett steg i det långsiktiga arbetet med att nyttja digitaliseringens möjligheter i vägtransportsystemet.  

Färdplanens syfte är att beskriva aktiviteter som kan bidra till att digitaliseringens möjligheter snabbare kan komma till nytta inom vägtransportsystemet. Färdplanen innehåller områden och åtgärdsförslag där Trafikverket driver, deltar i eller ser potential för utveckling mot de transportpolitiska målen och Målbild 2030 – tillgänglighet i ett hållbart samhälle.  

Resultatkonferens för Färdplanen 7 november 2023

Trafikverket vill medverka till att realisera nyttor som digitaliseringen kan medföra. Som en del i detta genomför vi en resultatkonferens för färdplanen. Vi kommer lyfta upp exempel på aktiviteter och åtgärder som genomförts och vilka lärdomar det medfört. Vi kommer även dela med oss av hur vi som myndighet arbetar med förutsättningar som påverkar utvecklingen och där vi tillsammans behöver stärka förmågan. 

Du kommer få en inblick i hur man kan arbeta systematiskt med digitalisering och inspiration på hur just du kan vara med och bidra till att digitaliseringens möjligheter snabbare kommer till nytta inom vägtransportsystemet.  

Inbjudan Digitalisering av vägtransportsystemet 7 november 2023 (esmaker.net)

 

34 åtgärdsförslag som kan bidra till hållbarhetsmålen 

Färdplanen pekar ut 34 konkreta åtgärdsförslag som kan bidra till hållbarhetsmålen inom vägtransportsystemet. Dessa är fördelade i sju åtgärdskluster som täcker stora delar av Trafikverkets verksamhet inom vägtransportsystemet. 

  1. Vägtrafikledning
  2. Multimodala resor och transporter
  3. Anläggningens tillstånd
  4. Datadrivet planeringsunderlag
  5. Uppkoppling, geostaket och avancerade förarstödsystem
  6. Digitaliserat underhåll och byggande av väginfrastruktur
  7. Digitala trimningsåtgärder

Åtgärdsförslagen har tagits fram tillsammans med Trafikverkets verksamhet och samlar mycket av det som händer inom digitaliseringen av vägtransportsystemet. Åtgärdsförslagens mognadsgrad varierar, vilket innebär att vissa aktiviteter är påbörjade eller beslutade, medan andra är planerade eller idéer.  

Fokusområden beskriver förutsättningar som behöver utvecklas 

Färdplanen identifierar sex förutsättningsskapande fokusområden, som behöver utvecklas för att kunna inför åtgärdsförslagen i större skala. Genomförandet av åtgärdsförslagen bidrar till att vidareutveckla och få en tydligare riktning för utvecklingsbehov och strategiska frågor som presenteras i fokusområdena. 

Vad händer framåt?

Det kommer att krävas ytterligare arbete för att realisera åtgärdsförslagen och konkretisera de behov och strategiska frågor som finns i fokusområdena. Vilket ytterligare arbete som krävs ser olika ut. I vissa fall är det att upphandla nya lösningar, i andra fall att initiera en förstudie eller ett forskningsprojekt.  

Gemensamt för samtliga åtgärdsförslag och fokusområden är att stegvis och metodiskt ta fram lösningar och öka kunskapen för att minska osäkerheterna och få fram nyttorna som digitaliseringen kan bidra till. Ambitionen är att de nya lösningarna ska kunna användas som verktyg i planeringen, förvaltningen och utvecklingen av väginfrastrukturen. Samverkan och dialog med externa aktörer är avgörande för att utveckla lösningar och ta nästa steg.