Denna nyhet är äldre än 6 månader

DigITS - för ökad kunskap och mer nytta för pengarna ​

För att nyttja den fulla potentialen av digitaliseringen och det intelligenta transportsystemet (ITS) måste vi nyttja de lösningar som ger mest effekt och samtidigt integrera dem i ett tidigt skede av planeringsprocessen.

För att åstadkomma det har Trafikverket tillsatt projektet DigITS@Trafikverket som utifrån fyrstegsprincipen ser över hur ökad kunskap på området både kan förbättra arbetsmetoder och bättre bedöma effekter på ett sätt som ger ökad nytta för samhället och dess medborgare.   

Fyrstegsprincipen är Trafikverkets arbetsstrategi och den tillämpas för att säkerställa en god resurshushållning och för att åtgärder ska bidra till en hållbar samhällsutveckling. Varje enskilt steg i fyrstegsprincipen täcker in olika aspekter och skeden i utvecklingen av transporter och av vår infrastruktur.

Digitaliseringen har stor potential att bidra till att identifiera nya lösningar i fyrstegsprincipens tidiga steg, vilket minskar behovet av att bygga om och bygga nytt. Därför fokuserar DigITS@Trafikverket på Steg 1- och 2-åtgärder.

1. Tänk om

Det första steget handlar om att först och främst överväga åtgärder som kan påverka behovet av transporter och resor samt valet av transportsätt.

2. Optimera

Det andra steget innebär att genomföra åtgärder som medför ett mer effektivt utnyttjande av den befintliga infrastrukturen.

Pehr-Ola Pahlén
Pehr-Ola Pahlén 

− Utifrån ITS och digitaliseringsområdet kan det innefatta verktyg för insamling och spridning av trafikrelaterade data. Data som kan ligga till grund för en samordnad trafikledning och ruttning av fordon, men som också kan ge stöd åt den långsiktiga planeringen av transportsystemet. ITS och digitalisering handlar om att med tillgänglig information få användarna att bidra till ett mer effektivt användande av transportsystemet, berättar Pehr-Ola Pahlén, Trafikverket.

 

Smarta lösningar ska in i ett tidigt skede

Torbjörn Biding
Torbjörn Biding 

− Vi ser att Steg 1- och 2-åtgärder för digitalisering och ITS, ofta nedprioriteras. Det gör att de kommer in för sent i utredningarna, eller inte alls, och Trafikverket riskerar då att förlorar den möjliggörare till accelererad nytta som moderna verktyg kan ge. Vi ser en betydande utveckling av ITS åtgärder och digitalisering inom andra branscher och vi har inte råd att hamna på efterkälke, menar Torbjörn Biding, Trafikverket.

−  Det här måste vi få bukt med så att Trafikverket verkligen tar vara på nya och effektiva sätt att hantera trafiken på våra vägar, understryker Pehr-Ola.

Ökad kunskap och nya arbetssätt för större nytta

DigITS@Trafikverket ska därför driva på  och bidra till en mål- och behovsfokuserad utveckling av ITS- och digitala lösningar med fokus på steg 1 och 2 åtgärder.

Projektet kommer att;

  • Undersöka förutsättningar för nya arbetssätt och processer genom att sammanföra kritiska resurser och kompetenser inom och utanför Trafikverkets organisation.
  • Säkerställa att den tekniska utvecklingen och de åtgärder som tas fram inom Trafikverkets och andra aktörers forsknings och innovationsportföljer (FoI) kommer Trafikverkets organisation till godo. Projektet ska också konkretisera de behov som finns på den operativa nivån så att forskningen leder fram till att reella problem kan lösas och att digitalisering och ITS är en del av denna lösning.
  • Uppdatera långtidsplanerarnas verktygslåda genom att förbättra förståelsen för Steg 1 och Steg 2 åtgärder. Projektet bidrar till att effekter av identifierade åtgärder ska ingå i Trafikverkets effektkatalog och därigenom vara en del av ordinarie arbetsmetod och prioritering.

Den digitala transformationen som förekommer i alla delar av vårt samhälle är en del av Trafikverkets uppdrag nu och framgent. De aktiva och proaktiva ITS-åtgärderna som sker i samarbete med andra samhällsaktörer (kommuner och näringsliv) är avgörande för hur Sveriges medborgare och invånare nyttjar vägens infrastruktur på ett hållbart och miljömedvetet sätt.

DigITS är ett FoI projekt som drivs i samverkan mellan Trafikverket och Lindholmen Science Park. Att Trafikverket och Lindholmen Science Park tillsammans leder projektet ökar möjligheten att både nå interna aktörer inom Trafikverkets linjeorganisation samt öka utbytet med externa aktörer.

DigITS@Trafikverket har pågått sedan september 2021 och avslutas sista augusti 2023.

ITS och digitalisering

Sveriges transportsystem för väg, järnväg, luftfart och sjöfart har länge varit beroende av IT-baserade (digitala) lösningar. Den digitalisering som ”alla” nu talar om är till stor del en vidareutveckling, förbättring och komplettering av de befintliga digitala lösningarna – även  om vi också ser innovationer.

Inom vägtransportsektorn, som ITS-begreppet traditionellt omfattar, har till exempel trafiklednings- och trafikinformationstjänster från både offentliga och privata aktörer länge använt IT-baserade lösningar för att effektivisera användningen av vägtransportsystemet och för att informera aktörer som nyttjar vägtransportsystemet.

Tjänsterna levereras på flera sätt, både i vägsystemet och digitalt, till exempel via variabla skyltar, internet, appar och GPS-navigatorer. Effektiviseringen av befintliga lösningar kompletteras successivt med IT-lösningar för att hantera en mängd nya behov, till exempel kommunikation mellan fordon och vägsidesutrustning, kommunikation mellan fordon och kommunikation med och mellan andra transportslag.