Kostnadsreglering av entreprenader och konsulttjänster

Trafikverket tillämpar en modell för kostnadsreglering av entreprenader och konsulttjänster som består av två delar – specifik reglering och generell reglering.

Regleringsmodellen innebär att reglering ska göras för sådan kostnadsutveckling som entreprenören rimligtvis inte kan påverka. En specifik reglering ska göras för anvisade material och förnödenheter vars prisförändringar i huvudsak beror på världsmarknadsutveckling och där de beräknas utgöra en väsentlig del av kontraktskostnaden.

För den del av kontraktskostnaden som inte regleras specifikt görs generell reglering baserad på kostnadsutvecklingen i anläggnings- respektive konsultbranschen.

Bild 1. Priset i ett kontrakt regleras i två delar, en specifik del och en generell del. Den specifika regleringen tar hänsyn till världsmarknadspriserna medan den generella följer den allmänna kostnadsutvecklingen i samhället. Den del av kontraktsumman som inte regleras specifikt kommer att regleras generellt

Specifik reglering

Specifik reglering görs med littera i Entreprenadindex eller med annat känt index för respektive material/förnödenhet, där definitioner och mätmetoder är fastställda och väl etablerade. Reglering görs från och med entreprenadstart med anbudsmånad som basmånad.

Följande material och förnödenheter regleras specifikt:

  • Bitumen
  • Drivmedel (diesel, förnybart drivmedel HVO100)
  • Elkraft, anläggning
  • Armeringsstål
  • Stålbalk
  • Fabriksbetong
  • Tekniskt godkänt material
  • Övriga projektunika material/förnödenheter

Reglering görs antingen mot fastställd mängd/kostnad eller mot bedömd andel (procent) av kontraktssumma/pris eller del därav.

Generell reglering

Generell reglering ska göras för den del av kontraktssumman som inte regleras specifikt. Generell reglering görs normalt första gången 12 månader efter anbudsmånad, och reglerade priser gäller från månaden efter

Undantaget är entreprenadkontrakt för drift och underhåll av järnväg och väg. För Basunderhåll järnväg görs första reglering vid kontraktsstart. För Basunderhåll väg görs första reglering efter första kontraktsåret. För entreprenader ska littera från Entreprenadindex eller andra tillämpliga index fördelas i form av en indexkorg. För konsultuppdrag ska Labor Cost Index användas.