Godkännandeprocess för järnväg

Innan Trafikverket, entreprenader och underleverantörer bygger eller bygger om en järnväg måste de utreda anläggningens utseende och uppbyggnad noggrant. För att anläggningen ska godkännas krävs att europeiska och nationella krav är uppfyllda.

Trafikverket och kontrakterade entreprenader och underleverantörer måste meddela, eller söka ett godkännande, hos Transportstyrelsen för ändringar de vill göra i järnvägsanläggningen. Trafikverkets godkännandestöd ska granska och fastställa ställningstagandet innan det skickas till Transportstyrelsen för godkännande. Här finns dokument och mallar som hjälp för dig i processen till en godkänd järnvägsanläggning.

Rutinen för godkännandeprocessen för järnväg ska tillämpas av alla, oberoende av upphandlingsform. Den gäller

 • när du planerar att modernisera en anläggning, prova drift, bygga om, bygga nytt, erfarenhetsdrift och när du gör åtgärder som påverkar säkerheten eller som är anmälningspliktiga
 • från det att Trafikverket beställer ett projekt fram till att du lämnar över anläggningen till Trafikverket.

Följ stegen här på sidan. Anmäl på de mallar som du kan ladda ned. Där finns även en rutinbeskrivning och checklista för din anmälan som gäller när du ska avgöra om åtgärden kräver ett godkännande, eller om du enbart är skyldig att anmäla. Vid förändringar under projektets gång, kontakta projektets handläggare för godkännandeprocessen, godkännandestödet och Transportstyrelsen.

Processen med att ta fram handlingar kan vara komplex och det tar rätt så lång tid innan handlingar godkänns, så starta i god tid.

Trafikverkets beslut om TSD-linjekategorier för en anläggning som projekteras, byggs, byggs om eller moderniseras gäller för hela Trafikverkets järnvägsnät för konventionell trafik. Framtida banor för höghastighetstrafik omfattas inte. Beslutet följer av förordning TSD Infrastruktur (EU) 1299/2014.

TSD-linjekategorier baseras på EU:s tekniska specifikationer för driftskompatibilitet (TSD). Syftet med de europeiska TSD-reglerna är att:

 • göra det möjligt att föra fram tågen mellan de europeiska länderna utan några tekniska problem
 • standardisera komponenter för att sänka järnvägens kostnader och öka konkurrenskraften
 • minska transporternas påverkan på miljön.

Uppgifter om de TSD-linjekategorier som du ska tillämpa för ett specifikt anläggningsprojekt ska framgå av åtgärdsbeskrivningen. Om uppgiften saknas i åtgärdsbeskrivningen hämtar du TSD-linjekategorier direkt från det nationella beslutet här nedanför. Där finns också en karta som visar vilken linjekategori du ska tillämpa. Om du har övergripande frågor om beslutet, kontakta Godkännandestödet som kan svara eller lotsa vidare till Trafikverkets nationella kontaktperson för TSD.

Fakta

 • EU:s tekniska specifikationer för driftskompatibilitet (TSD) anger tekniska regler för järnvägens delsystem. Exempel på delsystem är Energi, Infrastruktur och Rullande material.
 • En TSD är en specifikation som antagits (EU-förordning) som delsystemen ska uppfylla för att ”väsentliga krav” och driftskompatibiliteten ska uppnås.
 • En TSD-linjekategori beskriver vilken trafik en linje ska vara driftskompatibel för, till exempel passagerartåg som kör i 200 km i timmen, korta regionaltåg och godståg.
 • En TSD-linjekategori kan bestå av en, eller en kombination av, trafikkoder. TSD-linjekategorisering innebär att:

  • Kategorierna anger miniminivåer på exempelvis profil och axellast som anläggningen ska godkännas emot efter om- och nybyggnad.
  • Kraven utgör funktionskrav och inte konstruktionsvärden.
  • Konstruktionsvärden måste dock befinna sig inom gränsvärdena för att Transportstyrelsen ska kunna godkänna den färdigställda anläggningen och att den därmed kan tas i bruk.


Följ stegen här nedan:

För att Trafikverkets godkännandestöd ska kunna börja granska ställningstagandet, ska nedanstående dokument skickas till: godkannandestodet@trafikverket.se.

För större anläggningsändring som ska genomgå Transportstyrelsens prövning av om godkännande krävs:

 1. Trafikverkets ställningstagande för Transportstyrelsens godkännandeprocess, TMALL 0016
 2. Ansökan om prövning av behovet av nytt godkännande av järnvägsinfrastruktur för Trafikverkets projekt, TMALL 0706
 3. Ansökan om godkännande G3/G8 TMALL 0505
 4. Systemdefinition som medföljer CSM RA-processen
 5. Väsentlighetsbedömning som medföljer CSM RA-processen
 6. AKJ, UB, TB eller annan beskrivande dokumentation som Godkännandestödet kan granska emot.
 7. Arbetsordernummer, nio siffror

För mindre anläggningsändring som inte ska genomgå Transportstyrelsens prövning av om godkännande krävs:

 1. Behovet av nytt godkännande ska inte prövas, TMALL 0971
 2. AKJ, UB, TB, systemdefinition eller annan beskrivande dokumentation


Mallarna kan du ladda ned här nedanför.

TMALL 0016, 0706, 0971 och 0505. Välj mapp "Godkännandestödet järnvägsanläggning".

Om handläggaren för godkännandeprocessen inte har skickat in alla handlingar som behövs för granskningen till Trafikverkets godkännandestöd kan kontaktpersonen begära in dem.

Din kontaktperson hos Trafikverkets godkännandestöd granskar ställningstagandet och kommenterar i ställningstagandet de punkter som du eventuellt behöver korrigera.

 • Trafikverkets godkännandestöd fastställer ställningstagandet.

 • Handläggaren för godkännandeprocessen skickar sedan det fastställda ställningstagandet och övrig dokumentation för godkännandeprocessen till Transportstyrelsen.

 • Handläggaren för godkännandeprocessen fortsätter att skicka dokumentation till Transportstyrelsen fram till det att anläggningen tas i bruk.

 • Trafikverkets godkännandestöd och diarium är kopiamottagare vid all korrespondens med Transportstyrelsen. Därför ska all korrespondens ha godkännandeprocessens id-nummer samt ärendenummer i ämnesraden.
 • När ett tillsvidaregodkännande har utfärdats av Transportstyrelsen kan Godkännandeprocessen avslutas.
 • Dokumentation från Godkännandeprocessen lagras genom diarieföring.
 • Diariet informeras om att ärendet avslutas genom avslutsbrevet som skickas från GOP-stödet.