Kriterier för bedömning – kemiska produkter

Fokus i granskningen ligger på vilka kemiska ämnen som ingår i produkten och hur farliga dessa ämnen är för miljö och hälsa.

Granskningskriterierna är harmoniserade med REACH och med kriterierna som används av BASTA. Granskningen resulterar i att produkterna klassas i någon av nedanstående grupper.

Grön rund prick. Grupp A: Tillåten – får användas utan särskilda villkor 
Produkterna innehåller inga ämnen med egenskaper angivna i granskningskriterierna över haltgränserna. Kriterierna för klassning i grupp A är desamma som för registrering i BASTA-registret.

Gul triangel. Grupp B: Riskminskning – får användas om särskilda villkor uppfylls
Produkter klassade i grupp B är bättre ur miljö- och arbetsmiljöperspektiv än produkter i grupp C, men sämre än produkter i grupp A. Produkterna innehåller riskminskningsämnen men inga utfasningsämnen över haltgränserna enligt granskningskriterierna. Kriterierna för grupp B är desamma som för registrering i BETA-registret.

Grupp B medför villkorad användning. Villkoren meddelas i granskningsutlåtandet.

Orange fyrkant. Grupp C: Utfasning – får användas om särskilda villkor uppfylls
Produkter klassade i grupp C är sämre ur miljö- och arbetsmiljöperspektiv än produkter klassade i grupp A och B. Produkterna innehåller utfasningsämnen enligt Trafikverkets granskningskriterier. Produkterna i denna grupp ska successivt fasas ut från användning i Trafikverkets verksamhet och ersättas av mindre miljö- och hälsofarliga produkter. Produkterna ska endast användas då gångbara alternativ saknas, och miljöbalkens produktvalsprincip ska tillämpas.

Grupp C medför villkorad användning. Villkoren meddelas i granskningsutlåtandet. Produkter klassade i grupp C får inte användas utan att de särskilda villkoren är uppfyllda.

Rött kryss. Grupp D: Förbjuden – får inte användas
Produkter som innehåller kemiska ämnen som finns på Trafikverkets förbudslista klassas i grupp D. Förbudet kan omfatta all användning eller förbud i vissa tillämpningar eller för vissa användningsområden.

Trafikverkets förbudslista innehåller ämnen som är förbjudna enligt lag eller andra farliga ämnen som Trafikverket har beslutat att avveckla.

Grönt utropstecken.Ej märkningspliktig:
Produkter som inte är märkningspliktiga omfattas inte av kraven på granskning. Om de ändå skickas in för granskning får de utlåtandet "Ej märkningspliktig".