Rätt hastighet - för en attraktiv kommun

Att anpassa hastigheten på gator och vägar ger möjlighet att skapa en attraktivare kommun för människors möte, liv och rörelse.

Genom att fokusera på stadens karaktär, tillgänglighet, trygghet, trafiksäkerhet, miljö och hälsa läggs grunden för kommunens framtid. I bostadsområden, vid skolor, i centrum och där det förekommer blandtrafik prioriteras alltid de oskyddade trafikanterna. Rätt hastighet är en förutsättning för en säker tätortstrafik och bidrar till ökad trygghet och hänsyn i trafiken. Trafikanalys fick den 1 september 2016 i uppdrag att utreda sänkt bashastighet i tätort i syfte att möjliggöra sänkta hastigheter i tätort. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet senast den 20 oktober 2017.

40-skylt