Rapporter om trafikstrategiskt arbete

På den här sidan hittar du aktuella rapporter om trafikstrategiskt arbete. Här finns både den nya handboken och de fördjupande publikationerna som är uppdaterade.

Handbok för trafikstrategiskt arbete

Handbok för trafikstrategiskt arbete ersät­ter handboken Trafik för en attraktiv stad (TRAST). Fokus ligger framförallt på det bredare tillgänglighetsbegreppet snarare än trafik. Arbetet utanför tätorter inkluderas.
Handbok för trafikstrategiskt arbete-Tillgänglighet i ett hållbart samhälle (Trafikverkets publikationsdatabas)

Regionalt trafikstrategiskt arbete: Fördjupningsdokument till Handbok för trafikstrategiskt arbete

Denna handbok kompletterar Handbok för trafikstrategiskt arbete med ett stärkt fokus på det trafikstrategiska arbetet på regional och mellankommunal nivå.
Regionalt trafikstrategiskt arbete: Fördjupningsdokument till Handbok för trafikstrategiskt arbete (Trafikverkets publikationsdatabas)

Utgåva 3 av Trafik för en attraktiv stad

Trafik för en attraktiv stad - underlag (Trafikverkets publikationsdatabas) 

Konkretiseringar av TRAST

Trafik för en attraktiv stad – Introduktion till TRAST

Denna skrift sammanfattar TRAST, beskriver framgångsfaktorer, effekter och vikten av anpassning till lokala förutsättningar. Skriften finns också på engelska.
Trafik för en attraktiv stad – Introduktion till TRAST (pdf-fil, 1,3 MB)
Transport for an attractive city (pdf-fil, 1,4 MB) 

Gångbar stad – Att skapa nät för gående (2022)

Handboken stödjer kommunerna i arbetet med att stärka gångtrafiken i planeringen.
Gångbar stad (Trafikverkets publikationsdatabas)

Trafiksäkra staden (2022)

Handboken beskriver hur kommunerna tar fram ett trafiksäkerhetsprogram som stödjer ett systematiskt och ett effektivt trafiksäkerhetsarbete.
Handbok (Trafikverkets publikationsdatabas)

Handbok för attraktiv kollektivtrafik (2022)

Detta är en revidering av den ursprungliga handboken KolTRAST, som baserades på de kunskaper och erfarenheter som har kommit ut av EU-projektet PROCEED – ett planeringsverktyg för kollektivtrafik i små och medelstora städer. Denna nya utgåva är fristående och har därför namnet Handbok för attraktiv kollektivtrafik.
Handbok för attraktiv kollektivtrafik (SKR:s webbplats)

Effekter av trafikstrategier (2012)

Exempel på framgångsrika trafikstrategier och erfarenheter från kommuner som använt trafikstrategier som verktyg i sin trafik- och stadsplanering.
Effekter av trafikstrategier (pdf-fil, 1,7 MB)

TRAST-guiden (2022)

TRAST-guiden är ett stöd till kommuner som tar fram en trafikstrategi, med en metodisk, resurssnål och väl förankrad arbetsprocess.
TRAST-guiden (Trafikverkets publikationsdatabas)

TRAST-guiden – en checklista (2022)

Checklistan är ett komplement till TRAST-guiden och innehåller förslag på konkreta arbetsmoment vid framtagande av en trafikstrategi.
TRAST-guiden – en checklista 2022 (Trafikverkets publikationsdatabas)

Hållbart resande i praktiken (2022)

Syftet med rapporten är att inspirera till att arbetet med hållbart resande tydligare inordnas i den ordinarie trafik- och stadsplaneringen, och att förverkliga den potential till hållbarhet som finns.
Hållbart resande i praktiken (Trafikverkets publikationsdatabas)

Handbok för godstransporter i den goda staden (2022)

Handboken ger förslag på hur kommunen i samarbete med transportörer, fastighetsägare och näringsidkare kan uppnå gemensamma mål för stadens godstransporter.
Handbok för godstransporter i den goda staden (Trafikverkets publikationsdatabas)

Rätt fart i staden (2022)

Rapporten stödjer arbetet med att välja hastighetsgränser i nätet för biltrafik.
Rätt fart i staden Trafikverkets publikationsdatabas)

Trafik för en attraktiv stad - exempelbok (2022)

Exempelboken innehåller exempel på hur TRAST kan användas.
Trafik för en attraktiv stad - exempelbok (Trafikverkets publikationsdatabas)

En hållbar handelspolicy (2022)

Skriften innehåller teori om handel och process för att lägga upp arbetet med att ta fram en handelspolicy som ska bidra till fler hållbara inköpsresor. 
En hållbar handelspolicy (Trafikverkets publikationsdatabas)

Scenarioplanering i samhällsutvecklingen med POLA (2022)

En guide till verktyget POLA för en förbättrad aktörssamverkan.
Scenarioplanering i samhällsutvecklingen med POLA (Trafikverkets publikationsdatabas)