Samarbete med grannkommuner

Kommuner som arbetar eller ska börja arbeta med hastighetsöversyn kan ha nytta av att ta reda på hur närliggande kommuner arbetar med hastighetsfrågor och fundera på eventuella samarbeten.

Att samarbeta med andra kommuner har många fördelar. Det finns flera goda exempel på det runt om i landet. Samarbetet förenklar arbetet eftersom man kan dra nytta av varandras erfarenheter och finna positiva synergieffekter. Arbetet kan också bli mer kostnadseffektivt, till exempel genom gemensamma upphandlingar, gemensam annonsering etc. Andra fördelar med att samarbeta med en grannkommun kan vara:

  • Samtidig omskyltning får större effekt.
  • Samtidig omskyltning gör förändringarna tydligare för trafikanter.
  • Utbyte av idéer och dialog ger goda förutsättningar för arbetet.
  • Samordnad kommunikation med kommuninvånarna inför och under omskyltning ger större effekt.

Trafikverkets roll

Sveriges kommuner genomför 2010-2011 hastighetsöversyner, tar fram hastighetsplaner och skyltar om med nya hastighetsgränser. Trafikverkets roll är att stötta och engagera kommunerna, bidra med kunskap och under¬lätta möjligheterna att skapa förståelse och acceptans inom kommunen och hos kommuninvånarna. En hastig¬hetsöversyn har stor betydelse även på lång sikt vad gäller trafiksäkerhet, trygghet, miljö, tillgänglighet och stads¬karaktär. Rätt hastighet bidrar till en attraktiv kommun.

Kontakta gärna projektledaren i din kommuns region för att disktera kommunens arbete med hastighetsfrågor och eventuella samarbeten med andra kommuner och med Trafikverket.

Kommuner i samarbete

Falun och Borlänge är två kommuner som samarbetat kring nya hastighetsgränser. Deras arbete finns beskrivet i idéskriften Nya hastighetsgränser i tätort: Så här gjorde Falun-Borlänge, där det även finns konkreta tips och råd inför arbetet med hastighetsöversyn.

Nya hastighetsgränser i tätort: Så här gjorde Falun och Borlänge (Trafikverkets publikationsdatabas)