Stängsel, murar eller plank – annat än bullerskydd

Säkerhetsavstånden till väg och järnväg styrs av olika regler när det gäller stängsel, staket, mur och plank.

När det gäller placering och utformning av stängsel vid järnväg måste avgöras från fall till fall, beroende på lokala förutsättningar. Höjden på stängslet beror på den specifika platsen och behovet av skydd. Uppsättning av stängsel nära järnvägsanläggningen ska ske i samråd med Trafikverket, med hänsyn till exempelvis krav på elsäkerhet och jordning och behovet av tillgänglighet till banan för underhåll. Beroende på var stängslet är placerat och vem som ska äga stängslet kan det krävas avtal mellan Trafikverket och kommunen.

Mer information finns i Trafikverkets standard BVS 510. Uppförande av stängsel i järnvägens närhet regleras också i lagen om stängselskyldighet för järnväg m.m. (1945:119). Stängsel ska anläggas minst 5 meter från närmaste spänningsförande del av järnvägsanläggningen, för att uppfylla kraven på elsäkerhet och för att inte försvåra nödvändigt tillsynsarbete och underhållsarbete av järnvägsanläggningen.

Staket, plank och murar vid väg

Staket, plank och murar får inte stå inom vägområdet utan tillstånd enligt väglagen. Staket och murar ska undvikas inom vägområdet, däremot måste exempelvis bullerplank ibland få stå där. Bullerplank som placeras inom vägområdet, eller nära vägen, ska utformas så att det inte är farligt att köra på vid en avåkning, eller förses med lämplig skyddsanordning.

Förutom tillstånd enligt väglagen kan det också behövas bygglov från kommunen. Om det är oundvikligt att ett staket, ett plank eller en mur placeras närmare vägen ska avtal upprättas mellan Trafikverket och kommunen. I avtalet ska bland annat ansvaret för uppförande, drift, underhåll och kostnader regleras.

Plank, stängsel och murar ska utformas med hänsyn till skötseln av vägen, till exempel med tanke på snöröjning och snövallar. Trafikverket ansvarar inte för skador som drift och underhåll på vägen kan medföra. Utförande och placering måste också följa kraven enligt VGU. Inom vägens säkerhetszon får det inte heller finnas fysiska hinder i form av fasta oeftergivliga föremål.