Upplag

Upplag av jord- och bergmassor kan orsaka sättningar och problem med stabiliteten för intilliggande väg- och järnvägsanläggning. Dessa risker måste värderas och utredas innan bygglov ges.

Upplag vid järnväg

Tillfällig uppläggning av material för järnvägens behov eller uppläggning av snö får inte komma närmare en spänningssatt del av en järnvägsanläggning än 4 meter horisontalt. Snöupplag ska inte placeras för nära spåren då det kan försämra sikten för lokförare och utgöra ett problem för växlingspersonal. Risk för att snö och salt kommer in på järnvägsanläggningen bör undvikas. Det är också av stor vikt att obehöriga personer, exempelvis personal som arbetar med snöröjning, inte vistas för nära spåret.

Upplag vid väg

Tillstånd enligt väglagen krävs för att få lägga upp virke och skogsbränsle (grot) intill en allmän väg. Om någon del av virket hamnar inom vägområdet är det Trafikverkets regioner som beslutar om tillstånd med stöd av 43 § väglagen. Det finns möjlighet att få ett generellt tillstånd som gäller för vissa vägar inom ett helt län. Ansökan om upplag utanför vägområdet skickas till länsstyrelsen.

Täktverksamhet

Trafikverket bereds i olika utsträckning möjlighet att lämna synpunkter vid samråd om tillstånd för täktverksamhet för berg, sten, grus, sand, lera, jord, torv eller andra jordarter. Trafikverket deltar i hela processen, från det tidiga samrådet med berörda innan själva ansökan skickas till länsstyrelsen, till beslutet om tillstånd som fattas av Miljöprövningsdelegationen.

Trafikverket gör en bedömning utifrån följande punkter:

  • Vägnätets kapacitet för transporter till och från täkten
  • Berörda vägars bärighet
  • Anslutning till allmän väg
  • Buller och luftföroreningar från transporter
  • Geotekniska förhållanden, i de fall täkten är lokaliserad nära en statlig väg eller järnväg (i form av sakägare)

 

Mer information

Du hittar mer information på din länsstyrelses webbplats.