Säkerhetsavstånd mellan infrastruktur, ny bebyggelse och övriga anordningar

För att det ska gå att upprätthålla säkerhet och sköta tillsyn, drift och underhåll ställs det vissa krav när man bygger intill infrastrukturanläggningar.

Om man bygger intill en väg, järnväg, farled, flygplats eller terminalanläggning innebär det att bebyggelsen utsätts för både miljö– och säkerhetsrisker. Det kan även försvåra för dem som har ansvar för vägen och så vidare att genomföra
sitt uppdrag, eftersom säkerhet, drift och underhåll kan äventyras.

En generell utgångspunkt bör vara att kommunen säkerställer ett tillräckligt avstånd fritt från bebyggelse intill statliga vägar och järnvägar i detaljplanen.
Läs mer Klimat, hälsa och landskap i samhällsplaneringen

De aspekter som bedöms som viktiga vid prövning av bygglov för olika åtgärder nära infrastrukturen beskrivs här. Du kan läsa mer om Trafikverkets ställningstaganden när det gäller tillstånd enligt miljöbalken 3-5 kap. miljöbalken, plan– och bygglagen och tillstånd enligt väglagen, på dessa sidor. .

Remissinstans

Trafikverket ska vara remissinstans för bygglov som kan påverka eller påverkas av statliga vägar, järnvägar, flygplatser och hamnar. Trafikverket kan då, i egenskap av sakägare, komma med synpunkter på vilka villkor som bör uppfyllas för att bygglovet ska beviljas eller anse att bygglov inte ska beviljas. Det är viktigt att kommunen delger Trafikverket bygglovsbeslut enligt ovan förekommande fall.