Transporter av farligt gods i samhällsplaneringen

Det är viktigt att beakta transporter av farligt gods när ny bebyggelse planeras intill transportanläggningar, när ny transportinfrastruktur planeras och när markens användning ska förändras på annat sätt.

Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet vid riskidentifiering i den kommunala planprocessen. Planeringen ska inriktas på att dessa transporter sker trafiksäkert och inte i anslutning till tätbebyggda områden, vattentäkter, värdefulla naturområden och andra särskilt sårbara områden.

Det är viktigt att man tar upp frågan om hänsyn för att minska risker tidigt i processen. Genom lämplig lokalisering kan konsekvenser av olyckor undvikas eller begränsas. I resonemanget bör man beakta att det inte är enbart transporter av farligt gods som är riskfaktorer för till exempel skydd av dricksvatten. En lastbils egen bränsletank är fullt tillräcklig för att kunna slå ut en vattentäkt. Desto tidigare i planeringsprocessen riskerna identifieras, desto lägre blir i allmänhet kostnaden för riskreduktionen.

Farligt gods är ett samlingsbegrepp

Farligt gods är ett samlingsbegrepp för ämnen och produkter som kan skada människor, djur, miljö, egendom och annat gods om de inte hanteras rätt under transporter eller skyddas mot yttre hot som stöld eller skadegörelse. Farligt gods kan till exempel vara gasol, olja och bensin. I lagen (2006:263) om transport av farligt gods anges vad som kan utgöra farligt gods, och hur det specificeras och klassificeras anges i förordningen (2006:311) om farligt gods. Länsstyrelsen har rekommendationer om hur man minimerar olycksrisken och konsekvenserna av en olycka med farligt gods.

Transport av farligt gods på väg och järnväg regleras av lagen och förordningen om transport av farligt gods (lag (2006:263) om transport av farligt gods samt förordning (2006:311) om transport av farligt gods.

Länsstyrelserna har ett ansvar att verka för hälsa och säkerhet, både som regional myndighet i plan- och tillståndsfrågor och som tillsynsorgan över kommunal verksamhet. Hantering av risker är kopplad till den fysiska planeringen genom att plan- och bygglagen (PBL) och miljöbalken säger att risker för människors hälsa och säkerhet ska beaktas (2 kap 5 § PBL och 1 kap 1 § miljöbalken). Enligt PBL utgör hälsa och säkerhet en av prövningsgrunderna för länsstyrelsen.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) är tillståndsmyndighet för transporter av farligt gods på väg och järnväg. Transportstyrelsen är tillståndsmyndighet för sjö- och lufttransporter. Dessa myndigheter ansvarar bland annat för reglerna om transporter av farligt gods.