Trafikverkets deltagande i vattenförsörjningsplanering

Kommuner ska ge Trafikverket möjlighet att lämna synpunkter vid samråd om bildande av vattenskyddsområden.

Trafikverket bevakar om vattenskyddsområden och dess föreskrifter påverkar möjligheten att bedriva normal drift och underhåll av vägar och järnvägar eller planeringen av ny infrastruktur. Då beaktas bland annat sannolikheten och konsekvenserna för olyckor med farligt gods.

Trafikverkets roll i vattenförsörjningsplaner

Trafikverket bör medverka till att kommunala vattenförsörjningsplaner tas fram. Planerna ska visa vilka områden som är skyddsvärda, inte bara för nuvarande vattenförsörjning utan även för den framtida.

Trafikverket bör även medverka till att riksintresseområden för vattenförsörjning möjliggörs och tas fram. Det ligger i Trafikverkets intresse att gränser för skyddsområden för vattentäkter bygger på ett bra hydrogeologiskt underlag i de delar där de berör vägar och järnvägar. Vattenproducenten kanske inte har möjlighet att i tillräckligt hög grad prioritera denna aspekt vid avgränsningen av skyddsområdet, som kan vara stort. Här skulle ökade insatser från Trafikverket gagna allas intressen.

Trafikverket behöver tidigt föra in dessa vattenskyddsområden i planer och program och även ta hänsyn till områden utan sådant skydd men med goda yt- eller grundvattentillgångar som kan vara värdefulla för framtiden, så att dessa inte utnyttjas för till exempel försörjning av naturgrus.

Skyddsåtgärder

Vid planeringen får man även en övergripande insikt om vattentillgångarnas skyddsvärde och sårbarhet och en beredskap mot olyckor som kan leda till att vatten förorenas.

Trafikverket kan utveckla sin samverkan inom beredskapsplaneringen med bland andra kommunerna (VA-männen) Livsmedelsverket, SGU och MSB. Övriga skyddade områden, såsom naturreservat och Natura 2000- områden med limniska värden, måste likaså skyddas från skadlig påverkan från Trafikverkets verksamhet.

Detsamma gäller andra områden med vattenanknutna värden för friluftsliv och fiske. Det är därför viktigt att man tar hänsyn till kunskap om var sådana områden finns och hur influensområdet för påverkan ser ut vid all planering. Här är samarbetet med Havs- och vattenmyndigheten, SGU, Naturvårdsverket, länsstyrelserna, och kommunerna viktigt.