Hälsa i samhällsplaneringen

Vid planläggning är det viktigt att ta hänsyn till natur- och kulturvärden och miljö- och klimataspekter, samt att främja en långsiktigt god hushållning med mark, vatten, energi och råvaror, liksom goda miljöförhållanden i övrigt.

Nedan beskrivs ärenden som kommunen kan komma att handlägga enligt PBL, men även utifrån Miljöbalken där Trafikverket lämnar yttrande till annan myndighet.

Folkhälsa

Folkhälsa och samhällsplanering hänger ihop; samhället behöver planeras så att det främjar ökad hälsa hos befolkningen. Det kan göras genom att man underlättar förflyttningar till fots och med cykel med både bra infrastruktur och närhet. Cykling och gång har stor betydelse för folkhälsan. Även kollektivtrafikresor har positiva hälsoeffekter, eftersom förflyttningar till fots eller med cykel ofta ingår som delresor. För att främja en positiv utveckling av folkhälsan är det också viktigt att planera så att alla invånare har tillgång till rekreationsområden, även i stora städer, om de saknar tillgång till bil.

Elektromagnetiska fält

Elektromagnetiska fält skapas runt järnvägens kontaktledning när tåg passerar. Internationella strålskyddskommissionen, ICNIRP, har publicerat en översikt om kunskapsläget för magnetfältens hälsoeffekter. De konstaterar att det inte finns något entydigt samband mellan exponering av svaga, lågfrekventa magnetfält och någon kronisk sjukdom.

Socialstyrelsen har konstaterat att for4skningen inte kan se någon ökad risk för sjukdom för den som utsätts för elektromagnetiska fält med ett långtidsmedelvärde under 0,4 μT (μT = mikrotesla; magnetfält alstras av elektriska strömmar och mäts i enheten tesla, T).

Lokalisering av verksamheter i närheten av en elektrifierad järnväg

Vid lokalisering av verksamheter i närheten av en elektrifierad järnväg är det viktigt att man tar hänsyn till förekomsten av elektromagnetiska fält och att man säkerställer att exploatören vidtar de skyddsåtgärder som kan krävas. När det gäller järnväg finns elektromagnetiska fält framför allt runt järnvägens kontaktledning. När inget tåg är i närheten är magnetfältet från kontaktledningen relativt svagt, men när ett tåg passerar ökar styrkan under några minuter. Diskussionen om hälsoeffekter gäller främst magnetfält.

Referensvärden

Strålskyddsinstitutet har beslutat om rekommenderade referensvärden för magnetfält. Referensvärdena gäller för maximal nivå. För hushållsel på 50 Hz är referens- värdet 100 μT medan det för järnvägsel på 16,7 Hz är 300 μT. Värden över referensvärdet uppstår normalt inte nära järnvägen där allmänheten vistas. Socialstyrelsen har konstaterat att forskningen inte kan se någon ökad risk för sjukdom för den som utsätts för elektro- magnetiska fält med ett långtidsmedelvärde under 0,4 μT (μT = mikrotesla; magnetfält alstras av elektriska strömmar och mäts i enheten tesla, T).

Giftfri miljö och materialval

Kommunerna ska i översiktsplanen tillgodose hushållning med mark och vatten, energi, råvaror och i övrigt god miljö, enligt 2 kap, 3 § plan– och bygglagen och 1 kap 1 § miljöbalken. Både vid byggande och drift av vägar och järnvägar används olika råvaror, material, komponenter och kemiska produkter som kan vara hälsofarliga eller påverka miljön. I tidiga skeden i planeringen är det viktigt att se över försörjningen av hållbara lösningar genom hela livscykeln, såväl vid materialval som när vägen eller järnvägen används (genom korrosion och slitage från trafiken), vid drift och underhåll och vid hanteringen av uttjänt material. Det är stora mängder material som används vid ett väg– eller järnvägsbygge, allt från stål och betong till elektronik, jordmassor och makadam. Att verka för att materialen har en lång livslängd och att material kan återanvändas och återvinnas är viktigt för
att minska miljöpåverkan i ett livscykelperspektiv.

Miljökvalitetsnormerna

Miljökvalitetsnormerna enligt förordning (2010:477) för utomhusluft gäller hela landet. Framtida bebyggelsestruktur och dess samband med trafiksystemet har stor betydelse för om miljökvalitetsnormer (MKN) och miljömål kan klaras på sikt. Ökad täthet av bilar, mer koncentrerade utsläpp och sämre ventilering kan medföra förhöjda halter av luftföroreningar där människor vistas.