Luftkvalitet i samhällsplaneringen

För att vi ska kunna nå miljökvalitetsmålet för Frisk luft är det nödvändigt att ta hänsyn till luftföroreningar i samhälls- och trafikplaneringen.

Luftkvalitetsförordningen (2010:477) är utfärdad med stöd av miljöbalken (1998:808) och innehåller bindande miljökvalitetsnormer för bland annat kvävedioxid och partiklar samt tidpunkt för när gränsvärdena senast ska uppnås. Luftkvalitetsförordningen (2010:477) är ett styrmedel. Andra regler finns för utsläpp från fordon och arbetsmaskiner, upphandling och lokala dubbdäcksförbud.

Miljökvalitetsnormer och miljökvalitetsmålet Frisk luft

Miljökvalitetsnormerna (MKN) i luftkvalitetsförordningen (2010:477) gäller i hela landet. Målnivåer i miljökvalitetsmålet Frisk luft är till skillnad från MKN satta efter känsliga grupper, barn, sjuka och äldre, och ska enligt riksdagsbeslutet 1999 bidra till att ”Luften skall vara så ren att människors hälsa samt djur, växter och kulturvärden inte skadas”. Det innebär att halterna av luftföroreningar inte ska överskrida fastställda lågrisknivåer för cancer, överkänslighet och allergi eller sjukdomar i luftvägarna. Framtida bebyggelsestruktur och dess samband med trafiksystemet har stor betydelse för MKN och miljömålkvalitetsmålet Frisk luft. Ökad täthet av bilar, mer koncentrerade utsläpp och sämre ventilering kan medföra förhöjda halter av luftföroreningar där människor vistas. Smart bebyggelse, attraktivare alternativa färdsätt än bil samt minskad användning av dubbdäck skapar förutsättningar för att minska luftföroreningarna i tätortsområden. Hastighetsbegränsande åtgärder minskar utsläppen från vägtrafiken och har positiva effekter på andra hänsynsmål, såsom klimat, buller och trafiksäkerhet.

Ansvar

Statliga myndigheter och kommuner ska vid planering, tillståndsprövning och tillsyn se till att normerna inte överskrids. Man får inte lämna tillstånd för verksamheter som medverkar till att MKN överskrids. God luftkvalitet som miljömålet Frisk luft ska leda till bör i första hand uppnås genom samhällsplanering. För att utreda hur MKN och miljömål kommer att påverka ett planarbete kan man ta med dessa aspekter redan i bedömningen av om åtgärden innebär betydande miljöpåverkan.

MKN i områdesbestämmelser, detalj- eller översiktsplanering samt bygglov

Detaljplanering, områdesbestämmelser samt bygglov får inte medföra att MKN överträds. Normerna ligger också till grund för ingripande enligt 11 kap. 10 § PBL (2010:900), som innebär att kommunala beslut om detaljplaner och områdesbestämmelser kan upphävas (och i vissa fall även beslut om bygglov eller förhandsbesked). För översiktsplaner gäller att om planen kan medföra betydande miljöpåverkan, ska en särskild miljökonsekvensbeskrivning komplettera planförslaget.

Luften i många tätorter är fortfarande dålig, bland annat på grund av bilarnas avgaser och slitagepartiklar. Järnvägstrafikens påverkan på luftens kvalitet är mycket begränsad i jämförelse med vägtrafikens. Förutom i vissa hamnstäder är också sjöfartens bidrag till hälsopåverkande luftföroreningar liten.

Miljökvalitetsnormer

Bestämmelserna om MKN finns i miljöbalkens femte kapitel. MKN finns för utomhusluft, vattenförekomster, fisk- och musselvatten samt omgivningsbuller.