Kemiska produkter och material

Vid både nybyggnad och drift av väg och järnväg används kemiska produkter och material som kan påverka människors hälsa eller miljön. Trafikverket vill minimera påverkan på hälsa och miljö samt begränsa klimatpåverkan under materialens livscykel.

Vårt arbete ska säkra att vi uppfyller kraven i miljöbalken och kemikalielagstiftningen. Vi ska även bidra till miljömålet Giftfri Miljö. Att bygga giftfritt är en del av ett hållbart byggande och att fasa ut farliga ämnen gör det möjligt för material och varor att cirkulera i giftfria och resurseffektiva kretslopp.

Kemiska produkter

I Trafikverkets verksamhet hanteras en stor mängd kemiska produkter. Det är viktigt att använda så miljöanpassade produkter som möjligt och hantera dem på rätt sätt. De kemiska produkter som används kan vara allt från borttagningsmedel för klotter till smörjmedel för arbetsfordon. För att minimera riskerna för hälsa och miljö gör vi en granskning, där vi klassar de olika kemikalierna utifrån vilka farliga ämnen de innehåller. Granskningen avgör om en kemisk produkt får användas utan restriktioner eller enbart när särskilda villkor uppfylls – eller om produkten inte alls får användas i vår verksamhet.

Materialens livscykel

När man bygger och underhåller vägar och järnvägar används stora mängder material och varor. Trafikverket arbetar utifrån ett livscykeltänkande. Det innebär att vi beaktar materialens miljöpåverkan under hela cykeln: från tillverkning och användning till avfallshantering.

Trafikverket ställer också miljökrav vid upphandlingar och arbetar för att minska påverkan från material under driftsfasen samt säkerställer avfallshanteringen. Att verka för att materialen har lång livslängd och att material kan återanvändas och återvinnas är viktigt i sammanhanget.

Ogräsbekämpning

Vi bekämpar växtlighet på banvallar och bangårdar för att det ska vara säkert för resenärer och de som arbetar med järnväg. Samtidigt ska den kemiska ogräsbekämpningen ha en så begränsad påverkan på hälsa och miljö som möjligt. Trafikverket samråder med kommunernas miljökontor för att säkerställa att vi inte utför ogräsbekämpning inom känsliga områden.

Kemisk ogräsbekämpning förekommer bara på avgränsade platser där det enligt lag är förbjudet för allmänheten att vistas, på bangårdar och banvallar.