Vatten

Vatten

Vatten är vårt viktigaste livsmedel och naturens effektivaste transportör. Det som kommer i kontakt med vatten sprids. Våra transportleder är omgivna av vatten.

Trafikverket arbetar för att förhindra att föroreningar från vägar och järnvägar förstör dricksvatten eller påverkar livet i sjöar och vattendrag.

De två allvarligaste riskerna är bränslespill från fordon och läckage från gods som kan vara farligt för miljön. En vanlig bränsletank med dieselolja som brister vid en vägavkörning kan ställa till stor skada. Många vägar går genom eller i närheten av känsliga vattentäkter. Farligt gods transporteras både på väg och järnväg. På järnvägen är olyckorna få, men konsekvenserna kan bli allvarligare eftersom ett tåg kan ta större godsmängder än en lastbil.

Dagvatten från vägen
Skadliga ämnen från järnvägen
Dricksvattnet ska säkras
Vandringshinder åtgärdas
Grumling, dränering och dämning
Ytvatten och grundvatten

Dagvatten från vägen

Vägtrafiken ger ifrån sig en mängd främmande ämnen. De kommer bland annat från slitage mot vägbanan, från avgaser och olika typer av spill. På vissa vägar används också vägsalt. Dessa ämnen följer med dagvattnet från vägen, men det mesta fångas upp i vägkanter och diken. Normalt ansamlas de på platsen, där en del ämnen bryts ned eller späds ut till låga koncentrationer. (Läs mer om vägsalt via länken i högerkolumnen.)

Skadliga ämnen från järnvägen

Vid drift och underhåll av järnvägen används en del skadliga ämnen som ibland byggs in i järnvägsanläggningen. Dessa ämnen kan därigenom spridas till mark och vatten. Inom järnvägen finns också rester av skadliga ämnen från äldre tid. Ett exempel är kreosot som tidigare användes i sliprar och som Trafikverket nu tar om på ett särskilt sätt så att föroreningar inte ska läcka ut. Trafikverket har också tydliga mål och principer för hanteringen av förorenade områden.

Dricksvattnet ska säkras

Att säkra dricksvattnets kvalitet i vattentäkter längs våra vägar och järnvägar är en prioriterad uppgift för Trafikverket. Målsättningen är att alla stora dricksvattentäkter längs det statliga vägnätet ska uppfylla svenska normer för dricksvatten av god kvalitet.

Vandringshinder åtgärdas

En annan viktig uppgift är att åtgärda vandringshinder för vattenlevande djur som fisk, utter och groddjur. Genom att placera och utforma trummor på rätt sätt skapar vi förutsättningar för att djur ska kunna röra sig utan att hindras av väg- och järnvägsbankar.

Grumling, dränering och dämning

När Trafikverket bygger vägar och järnvägar påverkas den omgivande naturen. Det är viktigt att uppmärksamma riskerna redan i planeringsstadiet för att begränsa påverkan under byggskedet och minimera ingrepp som ger bestående skador. Grumling av bäckar och vattendrag är ett typexempel på problem som kan uppstå.

Det går att skydda faunan i och kring ett vattendrag genom att välja rätt tidpunkt på året för ingreppet och använda sedimentfällor. Man måste vara medveten om att schaktning kan påverka balansen i de komplicerade vattenkedjor som finns under våra fötter. En rubbad vattenbalans kan innebära att brunnar sinar och att de drabbas av saltvatteninträngning från andra vattenkroppar.

Ytvatten och grundvatten

Det finns ingen skarp gräns mellan ytvatten och grundvatten. Det vatten som inte avdunstar eller rinner bort blir grundvatten. Ytvattnet i sjöar och vattendrag är känsligt för påverkan i form av nedfall från luften eller utsläpp från avlopp, eller till följd av olyckor. Främmande ämnen kan påverka fiske, bad, brunnar och dricksvatten i en lång kedja som sträcker sig från den minsta bäck via sjöar, åar och älvar ned till Östersjön eller Västerhavet.

I vattnets kretslopp ritas kartan utifrån avrinningsområden. Termen avrinningsområde är etablerad i EU:s vattendirektiv och innebär ett sätt att förvalta vattentillgångarna som inte styrs av kommun-, läns och regiongränser.