Totalförsvar och krisberedskap

Trafikverket är beredskapsmyndighet med särskild betydelse för samhällets krisberedskap och totalförsvar. Transporter är en av flera samhällsviktiga verksamheter som behöver fungera även i allvarlig kris och ytterst i krig.

Totalförsvar

Trafikverkets uppgift är att dagligen utveckla och vidmakthålla den övergripande landsomfattande infrastrukturen i transportsystemet, kopplat främst till väg och järnväg. Trafikverket är en av de myndigheter som har i uppdrag av regeringen att planera för totalförsvaret inom ramen för det civila försvaret.

Trafikverket har samhällsviktiga leveranser som även behöver fungera vid kris, säkerhetspolitisk kris och höjd beredskap.

Om det är fara för krig eller om krig har brutit ut kan regeringen besluta om höjd beredskap i hela eller delar av landet. Höjd beredskap delas in i skärpt beredskap och högsta beredskap. Om Sverige är i krig råder alltid högsta beredskap. När höjd beredskap råder kan hela eller delar av totalförsvaret aktiveras.

Den grundläggande utgångspunkten är att Sverige ska försvaras. Transporter är en av de viktigaste samhällsfunktionerna som måste fungera både i fred och om regeringen fattar beslut om höjd beredskap.

Trafikverket är beredskapsmyndighet med sektorsansvar

Eftersom Trafikverket är en beredskapsmyndighet innebär det också att myndigheten har särskild betydelse för samhällets krisberedskap och totalförsvar.

Enligt förordningen om statliga myndigheters beredskap (2022:524) fick det svenska civila försvaret den 1 oktober 2022 en ny struktur där beredskapsmyndigheterna delas upp i tio olika sektorer som ansvarar för att planera och hantera kriser i alla samhällstillstånd, under fredstida krissituationer, höjd beredskap och ytterst krig.

Trafikverket är sedan dess sektorsansvarig myndighet för beredskapssektorn transporter, som utöver Trafikverket består av Transportstyrelsen, Luftfartsverket och Sjöfartsverket. Det innebär att myndigheten har ett bredare ansvar att verka för stärkt samordning mellan myndigheter och andra aktörer, samt driva på beredskapsutvecklingen inom transportområdet för en stärkt förmåga vid fredstida krissituationer och höjd beredskap.

Samverkan sker med samtliga transportmyndigheter, andra sektorsansvariga myndigheter och näringslivet. Beredskapssektorsarbetet utvecklas också på regional nivå, tillsammans med bland andra civilområden. Transportsektorn ska ha förmågan att motstå och hantera samhällsstörningar och leverera samhällsviktiga transporter i alla samhällstillstånd, ett mål som kräver en effektiv samordning med aktörer som bidrar till samhällsviktiga leveranser.

En ny samverkansstruktur, ”Beredskapssektor Transporter Privat – Offentlig samverkan”, etableras nu i vår sektor och leds genom Trafikverkets försorg.

Trafikverkets krisberedskap

Trafikverkets krisberedskap omfattar åtgärder före, under och efter en händelse. En händelse kan inträffa plötsligt och oväntat eller ha ett långsamt förlopp och eskalera efterhand. Oavsett om en kris händer plötsligt eller växer fram kan den ge allvarliga och långtgående konsekvenser för Trafikverkets verksamhet och samhället i stort.

Det svenska krisberedskapssystemet bygger på tre grundläggande principer. Dessa gäller även för Trafikverkets krisberedskap.

Ansvarsprincipen: den som har ansvaret för en verksamhet under normala förhållanden ska ha motsvarande ansvar under krissituationer.

Likhetsprincipen: en verksamhets organisation och lokalisering ska så långt möjligt överensstämma under normala förhållanden som i en krissituation.

Närhetsprincipen: kriser ska hanteras så nära händelsen som möjligt.

Trafikverkets förmåga att hantera oönskade händelser handlar om att ta till vara den ordinarie organisationens kunskap och förmåga i krishanteringen. Grunden är den ordinarie organisationen som ska hantera oönskade händelser hos respektive organisation inom sektorn. En förutsättning är kontinuerlig övning och utbildning respektive samverkan samt externt.

Beredskapsorganisation är ett samlingsnamn för Trafikverkets krishanteringsorganisation och krigsorganisation.  Genom beredskapsorganisationen säkerställer Trafikverket förmågan att skalbart och situationsanpassat kunna hantera olika typer av samhällstillstånd.  Den ska säkra de samhällsviktiga leveranserna under fredstida krissituationer, vid höjd beredskap och ytterst krig.

Krisberedskapen omfattar information, ledning, samordning och samverkan. I krisorganisationen är det viktigt med utpekat ansvar och tydliga befogenheter. Detta gäller såväl nationellt som regionalt och lokalt.

Webbportal för krisinformation

Krisinformation.se är en myndighetsgemensam webbportal som ska hjälpa allmänheten att hitta viktig information från myndigheter före, under och efter en kris.

Krisinformation.se
Strukturreform av krisberedskap och civilt försvar (msb.se)