Produktivitet och innovation

Kostnader för infrastruktur står för en stor del av statsbudgeten. Att skattebetalarnas pengar används effektivt är därför oerhört viktigt.

Ett av syftena med att bilda Trafikverket var att detta skulle bidra till ökad produktivitet och innovationskraft i an­läggningsbranschen. Trafikverket kan i sin roll som beställare och regelskrivande myndighet möjliggöra en förändring som leder till detta. För att det ska bli verklighet krävs det dock att alla parter i branschen medverkar, samt en väl fungerande marknadsstruktur och tillräcklig konkurrens.

Trafikverkets målsättning innebär att vi ska ge leverantörerna ett större och tydligare åtagande och därmed också större ansvar för själva genomförandet. På entreprenadsidan betyder det att varje enskilt projekts förutsättningar är grund för vilken affärsform som väljs. På konsultsidan ska en kombination av fast och rörligt arvode användas utifrån vad som är lämpligt.

Med detta som utgångspunkt pågår arbete inom Trafikverket med att vidta kraftfulla åtgärder för att vi ska nå målet. Arbetet omfattar till exempel att fortsätta arbetet med framförhållningen i fråga om planering och upphandling av projekt. Många åtgärder har vidtagits och det gäller att fortsätta med ständiga förbättringar. Vidare handlar det om att ta tillvara på det arbete som sker med att se över vårt regelverk. Vi är övertygade om att dessa åtgärder kommer att skapa möjlighet till högre innovationsgrad och ökad produktivitet. Tillsammans med våra leverantörer ska vi helt enkelt skapa mer nytta för skattepengarna.