Järnväg - marknad och konkurrens

Här kan du läsa om konkurrenssituationen för Trafikverkets upphandlingar inom området järnväg.

Investeringar järnväg

De leverantörer och konsortier som är kontrakterade för de stora infrastrukturprojekten blir också de dominerade aktörerna inom investering järnväg. Dessa är exempelvis Implenia, NCC, NCC – W&F West Link Contractors, AGN Haga, och Skanska.

Investeringar och reinvesteringar BEST

BEST (bana, el, signal och tele) omfattar till största delen spår, spårväxlar, slipersbyten, ställverk och kontaktledningar.

Infrakraft, NRC Group, Strukton och Infranord är betydande aktörer inom BEST. Det genomsnittliga antalet anbud inom BEST kategorin uppgick år 2023 till; BEST Bana 3,0, BEST El 3,1 och BEST Signal 1,9 anbud per upphandling.

Underhåll järnväg

Underhållsverksamheten delas in i basunderhåll järnväg, reinvesteringar, övrigt underhåll och drift.

Basunderhåll järnväg

Basunderhållet omfattar åtgärder för att upprätthålla anläggningens funktion här och nu. Det är uppdelat i avhjälpande underhåll och förebyggande underhåll. Basunderhållet utförs till stor del via så kallade baskontrakt som upphandlas för geografiska områden. Kontraktstiden för ett baskontrakt är oftast fem år med option på två års förlängning.

Marknaden för järnvägsunderhåll i Sverige består i huvudsak av ett fåtal stora leverantörer som behärskar järnvägens samtliga teknikområden. Infranord har den i särklass största andelen inom basunderhåll järnväg, därefter kommer Strukton, NRC Group och BDX Företagen. Tillsammans har de en andel om cirka 84 procent av den totala volymen.

Övrigt underhåll och reinvesteringar järnväg

Övrigt underhåll och reinvesteringar järnväg är åtgärder på järnvägen som inte utförs inom ramen för basunderhåll, BEST-arbeten och byggnadsverk. Det omfattar reinvesteringar, förebyggande och avhjälpande åtgärder, utbyten av komponenter i anläggningen samt driftkostnader. Här domineras marknaden av Infranord, Infrakraft, Speno och Strukton.

Byggnadsverk järnväg

Underhåll byggnadsverk omfattas huvudsakligen av reinvesterings- och underhållsåtgärder gällande byte eller förstärkning av broar och upprustning av tunnlar. De enskilt största åtgärderna är reinvesteringar av tunnlar Bohusbanan, tunnelpaketet Solna och broar Getingmidjan (Stockholm södra). Här domineras marknaden av Eiffage Infra-Nordic och BESAB.