Svenska bygg- och anläggningsmarknaden

Den svenska byggmarknaden omsätter cirka 750 miljarder kronor, varav anläggningsmarknaden omsätter cirka 200 miljarder kronor. Trafikverket köper för cirka 61 miljarder, vilket utgör cirka 30 procent av anläggningsmarknadens omsättning.

Marknadens storlek

Enligt Byggföretagen omsätter de totala bygginvesteringar cirka 600 miljarder kronor. Totala bygginvesteringar består av ny- och ombyggnad av bostäder och lokaler samt investeringar i anläggningar.

Anläggningsinvesteringarna i Sverige har under de senaste åren omsatt cirka 150 miljarder kronor per år (enligt Byggföretagen). Till anläggningssektorn räknas förutom vägar, gator och järnvägar, även el- och värmeverk, vatten- och reningsverk, byggnadsverksamhet kopplad till transporter samt post- och telekommunikation. Inom anläggningsmarknaden används stora resurser till att underhålla och reparera anläggningar. Den exakta summan som används till underhåll och reparationer är dock svår att mäta. En ungefärlig uppskattning tyder på att det rör sig om 55 till 70 miljarder kronor per år. Totalt omsätter därmed anläggningsmarknaden omkring 200 miljarder kronor per år.

Bygginvesteringarnas konjunktur och prisutveckling i Sverige

Konjunkturläget för totala bygginvesteringar (bostäder, lokaler och anläggningar) påverkar anläggningsinvesteringarnas prisutveckling i hög grad, eftersom de totala bygginvesteringarna utgör en sådan stor del av den svenska byggmarknaden.

Konjunkturen inom bygg- och anläggning har efter ett antal år med stigande bygginvesteringar hastigt förändrats genom omslag i de ekonomiska villkoren. Hög inflation med ökande kostnader, kraftigt höjda räntor och en dämpad omvärldskonjunktur minskar efterfrågan i byggsektorn. Konjunkturnedgången inleddes 2023 och den svenska ekonomin befinner sig i en lågkonjunktur som fördjupas 2024. Uppgången för totala bygginvesteringar har varit stark under många år, men kyls nu ner och beräknas minska sammanlagt med 9 procent under 2023 och med 5 procent under 2024.

Den totala byggmarknaden uppvisar en tudelad bild, dels med en kraftig nedgång i bostadsbyggandet och samtidigt en positiv utveckling för lokal- och anläggningsinvesteringar. Anläggningsinvesteringarna beräknas öka totalt med cirka 8 procent under prognosperioden 2023–24, en utveckling där privata anläggningsinvesteringar beräknas öka med 16 procent och offentliga anläggningsinvesteringar minskar med 3 procent.

Investeringsindex väg och järnväg

Trafikverkets investeringsindex för järnväg steg under 2022–2023 med 7,4 (11,1) procent och investeringsindex för väg ökade under 2022–2023 med 2,7 (18,6) procent. Konsumentprisindex med konstant skatt (KPI-KS) ökade under denna period med 8,4 (8,7) procent. Investeringsindex väg är till stor del beroende av oljeprisets utveckling (olja och bitumen i vägasfalt är en betydande del av kostnaden för att bygga vägar).

Trafikverkets investeringsindex är schablonindex för järnvägs- och vägprojekt samt drift- och underhållsåtgärder som baseras på entreprenadindex. Om infrastrukturindex  (investerings- och driftindex) ökar innebär det att insatsvaror till entreprenaderna, och således själva genomförandet, blir dyrare. Generellt står Trafikverket för leverantörernas indexrelaterade kostnadsförändringar, baserat på den riskfördelning som bestämts vid kontraktets tecknande.