Foto: Maskot bildbyrå

Trender på leverantörsmarknaden

Här hittar du en kort beskrivning av de trender som påverkar bygg-och anläggningsmarknaden och vilka konsekvenser de får.

För Trafikverket är det viktigt att förstå trender som påverkar bygg-och anläggningsmarknaden. Det är en grund för att vi ska kunna genomföra åtgärder och utforma upphandlingar som bidrar till en effektiv leverantörsmarknad.

Trender och deras konsekvenser

Några av trenderna inom bygg-och anläggningsmarknaden och deras konsekvenser listas nedan. Vi ser ökat fokus inom följande områden:

Hållbarhet – bra balans mellan ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet

Denna trend leder till krav på gröna lösningar, ansvarsfulla leverantörskedjor, cirkulär resursanvändning, krav på radikalt minskade utsläpp av växthusgaser genom att fasa ut fossila bränslen, öka elektrifieringen med mera. Utformning av sociala krav i kontrakt för att motverka lönedumpning, bristande arbetsvillkor, svartarbete, diskriminering med mera.

Samhällsutveckling och underhållsskuld

Hållbarhetsfrågor, samhällsutveckling och underhållsskuld driver investering i välbyggd infrastruktur och ökar efterfrågan på hållbara byggnader som bostäder, sjukhus, skolor, vägar och järnvägar.

Innovation, riskfördelning och samverkan

Krav på ökad hållbarhet och underhållsskuld ställer krav på innovativa lösningar, vilket bidrar till ökad risk och komplexitet vid projekts genomförande. Behovet av innovativa lösningar ökar komplexiteten i genomförandet och ställer högre krav på samverkan och balanserad riskfördelning mellan samtliga projektpartners.

Tjänstefiering – att gå från produktlogik till tjänstelogik

Detta leder till att produktegenskaper får mindre betydelse till förmån för de värden som skapas för aktuell målgrupp. Tjänstefiering leder till att beteende får större betydelse i förhållande till teknik.

Digitalisering, AI, automatisering och effektivisering

Möjligheter till digitalisering, användning av AI och automatisering skapar förutsättningar för bättre och hållbarare produkter och livscykelprocesser, ökad produktivitet, nya affärsmodeller, roller och värdekedjor. Avancerad teknik finns tillgänglig i dag men utmaningarna handlar till stor del om människor, kultur och samordning av bland annat leverantörs- och beställarprocesser och om att skapa kontinuitet i informationsflöden genom hela projektfasen för effektiv uppföljning, styrning och ständiga förbättringar.

Cyber-och informationssäkerhet

Digitalisering skapar möjligheter men också hot i form av cyberintrång och dataförlust. Det kräver ökad säkerhet för samtliga i leverantörskedjan.

Internationalisering, allianser, joint venture och uppköp

Detta leder till en internationell marknad, speciellt när det gäller stora anläggningsprojekt.

Ökad arbetslivskriminalitet

Byggbranschen har i allt större grad infiltrerats av kriminella aktörer som struntar i lagar, regler och begår systematiskt kriminella handlingar, vilket omkullkastar tillit och spelregler för sund konkurrens.

För att klara utmaningarna behövs tidig dialog och samarbete

För att klara samhällsutmaningarna är framgångsfaktorerna tidig dialog i projekt, samarbete över sektorsgränser och dialog med representanter från hela värdekedjan i form av beställare, myndigheter, leverantörer, medborgare och näringsliv.