Trafikverkets inköpsvolym

Våra inköp av entreprenader, tjänster och varor uppgår till cirka 62 miljarder kronor per år. Inköpen sträcker sig från stora entreprenadupphandlingar i miljardklassen till it-lösningar och upphandlingar av städ- och kontorstjänster för interna behov.

Trafikverkets totala inköpsvolym 2022 uppgick till 61 654 miljoner kronor – se sammanställningen nedan:

Trafikverkets inköpsvolym 2022 (Mnkr)
  Väg  Järnväg Trafikslags-övergripande Summa inköpsvolym
Entreprenader - investering 11021 13563 231 24815
Entreprenader - underhåll  11209 8161   19370
Tekniska tjänster och konsulter - investering 2022 4394 93 6509
Tekniska tjänster och konsulter -underhåll 1079 954   2033
Material, övriga tjänster - investering och underhåll 1673 2749   4422
Övriga varor och tjänster 136 991 3378 4505
Summa inköpsvolym 27140 30812 3702 61654

Så fördelades inköpsvolymen

  • Entreprenader i investerings- och underhållsverksamheten uppgick till 44 185 miljoner kronor. Det utgör cirka 72 procent av den totala inköpsvolymen.
  • Inköpsvolymen för tekniska tjänster och konsulter var 8 542 miljoner kronor. Det utgör cirka 14 procent av den totala inköpsvolymen. 
  • Material (tillhandahållet) och övriga tjänster uppgick till 4 422 miljoner kronor. Det motsvarar 7 procent av total volym.
  • Sammanlagt utgör investeringar och underhållsåtgärder cirka 93 procent av den totala inköpsvolymen.
  • Inköpsvolymen för Trafikverkets 10 största leverantörer uppgick till 27 234 miljoner kronor. Det motsvarar 44 procent av den totala inköpsvolymen.
  • Inköpsvolymen för Trafikverkets 100 största leverantörer motsvarar cirka 83 procent av den totala inköpsvolymen.
  • Antalet leverantörer i Trafikverket var 7 900 stycken.

Målet är mesta nytta för pengarna

Vi arbetar hela tiden för att skapa mer nytta för de 62 miljarder kronorna som går till inköp. För att vi ska lyckas med det är det viktigt att leverantörsmarknaderna fungerar väl.  Vi har fått ett uppdrag från regeringen i vår roll som beställare om att särskilt verka för fungerande leverantörsmarknader i form av ökad produktivitet, innovation, konkurrens och effektivitet på marknaderna för investeringar, drift och underhåll. Marknadsanalysen är en viktig del för att lyckas med det. Det övergripande syftet med marknadsanalysen är att undersöka konkurrensen på de marknader som vi verkar i, och beskriva vad vi gör för att utveckla olika delmarknader.