Så bidrar Trafikverket till en effektiv leverantörsmarknad

Vi har som mål att bidra till effektiva leverantörsmarknader. Det är en förutsättning för att våra upphandlingar ska kunna skapa högsta möjliga värde för medborgare och näringsliv.

I sammanställningen nedan beskrivs övergripande vad som görs inom Trafikverket för att bidra till effektiva leverantörsmarknader.

Vår beställarroll

Våra ambitioner som beställare har de senaste tio åren kontinuerligt utvecklats och förbättrats. En viktig insikt som vi har tagit med oss är vikten av att det finns en genomtänkt struktur för hur beställare och leverantör samverkar, speciellt när det gäller att lösa problem i ett tidigt skede. Det finns en ambition att skapa bättre förutsättningar för att branschens parter ska samarbeta och därigenom skapa bättre resultat för alla parter.

Trafikverket har satt som mål att vi ska vara leverantörens första val. Det betyder att vi ska vara attraktiva för de attraktiva. Vi vill att de bästa och pålitligaste leverantörerna ska tycka att Trafikverket är den affärspartner de allra helst vill samarbeta med. För att uppnå målet att vara leverantörens första val har Trafikverket utformat en omfattande handlingsplan med åtgärder inom fyra områden: bygga relationer, affärsformer, beslutsfattande och sänkt konfliktnivå.

Vår affärsstrategi för entreprenad och tekniska konsulter

Vi använder oss av så kallade typentreprenader och typuppdrag. Vilken typentreprenad eller typuppdraguppdrag som väljs bestäms utifrån projektets komplexitet och osäkerhet, hur stor frihet leverantören kan få i projektgenomförandet och behovet av innovation eller annan nytta (se rubriken nedan).

Varje typentreprenad eller typuppdrag har en angiven övergripande strategi. Standardprojekt med tillräckliga frihetsgrader förespråkar till exempel kontraktsmodellen samarbete, totalentreprenad och fast pris. Komplexa projekt med mycket hög osäkerhet förespråkar bland annat hög grad av samverkan i kombination med löpande räkning med ekonomiskt incitament och riktkostnad.

Innovation eller annan nytta

Innovation eller annan nytta är alltid en parameter att beakta vid samtliga upphandlingar. Det skapar en större möjlighet att upphandla kontrakt som driver innovation och produktivitet kopplat till möjligheter och hot i projektets riskanalys. Vid analyser som visar att parametern innovation eller annan nytta är aktuell, förespråkar strategin att bonus eller mervärden kan användas som drivkraft i upphandlingen.

Riskhantering och riskfördelning

Vi har som utgångspunkt att skapa förutsättningar för en rimlig riskfördelning mellan beställare och leverantör, genom att risken ska bäras av den part som har bäst förutsättningar att hantera och minska risken.

Paketering

Paketering för serieproduktion görs genom att lägga samman enskilda objekt som tillsammans skapar förutsättningar för serieproduktion och skalfördelar. Det ställs sedan i relation till konkurrenssituationen. Paketeringen görs även i form av ramavtal som avser markentreprenader. Nuvarande ramavtal och kommande ramavtalsupphandlingar skapar förutsättningar för mindre företag att konkurrera med större aktörer.

Hållbarhet och konkurrens på lika villkor

Vi satsar på systematisk styrning och uppföljning av sociala krav (skatter, minimilöner, nolltolerans mot barnarbete, en god arbetsmiljö med mera), minskad negativ påverkan på miljö och arbetsmiljö samt sysselsättningsfrämjande åtgärder som ska ge möjligheter till personer som står långt från arbetsmarknaden. Trafikverket gör särskilda satsningar när det gäller kontroll av leverantörers uppfyllande av sociala krav, bland annat i form av revisioner. Syftet är att säkerställa att våra leverantörer inte skapar sig konkurrensfördelar genom att bryta mot de sociala kraven som vi ställer i upphandlingar.

Vi satsar på hållbarhet och ser det även som ett sätt att skapa konkurrens på lika villkor. Under 2023 genomfördes revisioner av sociala krav och miljökrav gällande utvalda kontrakt. Arbetet med revisioner kommer att fortsätta under 2024.

Förebyggande av arbetslivskriminalitet

Byggbranschen har i allt större grad infiltrerats av kriminella aktörer. Trafikverket har noll tolerans mot allt medvetet fusk och svartarbete. Trafikverket arbetar med att utveckla åtgärder för en förbättrad branschsamverkan och ökad effektivitet i insatsen mot arbetskriminalitet.

Leverantörsteamsarbete utvecklar beställare och leverantörer

Inköpsorganisationen har etablerat nationella leverantörsteam och kontaktpersoner för de 150–200 största leverantörerna. Leverantörerna har delats in i A- och B-leverantörer med utgångspunkt från inköpsvolym och försörjningsrisk.

Våra leverantörsteam följer upp och bedömer leverantörernas leveranser på nationell nivå. Teamen är för leverantörerna en tydlig ingång och kommunikationskanal till Trafikverket. Teamen och kontaktpersonerna är ansvariga för relationen med sina leverantörer och har en ständig dialog om prestationer och förbättringsområden samt ren kommunikation. 

Utvecklingen för utländska leverantörer

Vi är en av många parter i en allt mer globaliserad anläggningsmarknad. Vi strävar efter att attrahera utländska företag som vill etablera sig i Sverige, för att uppnå ökad konkurrens och innovationsgrad. På senare år har det blivit vanligare att svenska och utländska företag samarbetar i olika former av allianser, speciellt i stora Trafikverksprojekt.

Genom att utländska företag deltar och konkurrerar om uppdragen kan vi också uppnå en ökad konkurrens, vilket är speciellt viktigt för de områden där antalet nationella anbudsgivare är lågt. Men det kan även öka inflödet av nya metoder, tekniker och kompetenser.

Utvecklingen för små och medelstora leverantörer

Det pågår sedan många år tillbaka ett arbete med syfte att minska inträdesbarriärer för små och medelstora företag så att de enklare kan vara med och lämna anbud i våra upphandlingar. Vi har många mindre projekt som lämpar sig för små och medelstora företag, och dessutom har vi särskilda ramavtal inom exempelvis markentreprenader som ska ge mindre företag möjlighet att lära sig marknaden (öppet för alla företag oavsett storlek).