Västlänken

Västlänken är ett stort projekt och Trafikverket har delat in arbetet i sex entreprenader. Fem av dessa utgår från en geografisk indelning av Västlänkens sträckning. Till det kommer en övergripande entreprenad för bana, el, signal och telekommunikation.

Entreprenaden för bana, el, signaler och telekommunikation (förkortat BEST) genomförs mellan 2023 och 2026. Tunneln förbereds för signalsystemet European Rail Traffic Management System (ERTMS).

Entreprenad BEST består av genomgående arbeten med spår (bana), el, signaler och telekommunikation. Det ingår även 22 Kv kraftförsörjningsanläggning till tunneln, radioanläggning och omfattande lågspänningsinstallationer. Entreprenaden genomförs som den avslutande delen i projektet och innefattar arbeten längs hela Västlänkens längd, cirka 8 kilometer, varav arbete i tunnel cirka 6 kilometer, och med omfattande anslutande arbeten i Almedal.

Vi använder oss av Trafikverkets prekvalificeringssystem TransQ. Inbjudan går därefter ut via Trafikverkets upphandlingssystem Kommers.

Tidplan upphandling entreprenad BEST

2021-11-15 Förfrågan skickas ut
2022-05-16 Sista datum att lämna in anbud

Så här går upphandlingar till

Vid upphandlingar i Västlänken följer Trafikverket reglerna i lagen om offentlig upphandling (LOU) och lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (LUF).

I stora projekt som Västlänken pågår alltid mindre upphandlingar och avrop på stödjande verksamhet. Dessa annonseras på Trafikverkets webbplats på sidan ”Aktuella upphandlingar” och i Trafikverkets upphandlingsplan på sidan ”Planerade upphandlingar”. Anbudsansökningar sker genom Trafikverkets upphandlingssystem Kommers.

Vid vissa upphandlingar kan enbart leverantörer som redan är kvalificerade i kvalificeringssystemet TransQ lämna anbud. Om vi gör sådana upphandlingar publicerar vi förhandsannonser för upphandlingarna med urvalskod i TransQ under Aktuella upphandlingar på Trafikverkets webbplats, i Trafikverkets upphandlingssystem Kommers och andra databaser för offentliga upphandlingar, till exempel Allego och Opic. Läs mer om hur du kvalificerar dig i TransQ på sidan ”Aktuella upphandlingar”.