Västlänken

Västlänken är ett stort projekt och Trafikverket har delat in arbetet i flera entreprenader. De flesta utgår från en geografisk indelning av Västlänkens sträckning. Till det kommer övergripande entreprenader för bana, el, signal och telekommunikation.

Västlänken, deletapp Haga

I Västlänkens deletapp Haga kommer vi under 2024 fortsätta med upphandlingarna av fyra byggentreprenader och en installationsentreprenad. Vi är mitt inne i upphandlingsskedet för projektet varav de finns fortsatt möjlighet att lämna anbud i projekt Installation samt Stora Hamnkanalen.

Entreprenad E11 Stora Hamnkanalen är en totalentreprenad i LUF öppet förfarande med fast pris som ersättningsform. Entreprenaden är ett delprojekt inom projekt Haga i program Västlänken.

Entreprenaden består av en dubbelspårstunnel som ska utföras i huvudsak som betongtunnel (ca 54 m) och delvis även som bergtunnel (ca 16 m). Tunneln passerar tvärs Stora Hamnkanalen i närheten av dess mynning till Göta älv. I entreprenaden ingår att utföra tillfälliga stödkonstruktioner i kanalen och djupa schakter inom dessa, såväl jordschakt som bergschakt.

I entreprenaden ingår bland annat även tillfälliga trafikomläggningar avseende såväl vägtrafik som gång- och cykeltrafik samt rivning och återuppbyggnad av kanalmurarna. Sjötrafik i kanalen behöver beaktas under entreprenadtiden.

I söder ansluter tunneln mot entreprenad E10 Otterhällan:s bergtunnel mot vilken det har sparats en bergplugg. I norr ansluter tunneln mot entreprenad E03 Kvarnberget:s betongtunnel. BEST-och installationsarbeten kommer att utföras inom annan entreprenad men vissa förberedelser för dessa ingår i entreprenad E11 att utföra.”

Vi använder oss av Trafikverket upphandlingssystem Kommers för annonsering och upphandling. Annonsen går även ut via Tenders Electronic Daily (EU-annons).

Tidplan för upphandling av Installation

Utskick av förfrågningsunderlag till prekvalificerade entreprenörer är planerat att ske under hösten 2024.

Tidplan för upphandling av Stora Hamnkanalen  

Utskick av förfrågningsunderlag är planerat till under hösten 2024.