Händelsekategorier OSPA i System E2 och E3

Varje OSPA-händelse förs till någon av händelsekategorierna A, B, C, som i sin tur är indelade i sekundära händelsekategorier.

Kategori A – Obehörig stoppsignalpassage

Obehörig stoppsignalpassage, kategori A, innebär att man vid tågfärd, spärrfärd eller växling utan medgivande från tågklareraren;

 • passerar en signalpunktstavla som utgör slutpunkten för ett tekniskt körtillstånd ("EOA")
 • i driftläge Skiftning (SH) passerar en signalpunktstavla
 • flyttar fordonssättet i driftläge Särskilt ansvar (SR)
 • flyttar fordonssättet efter att tågklareraren muntligen har återkallat körtillståndet

Sekundära händelsekategorier:

 • A21 – Missförstånd av medgivande
  Signalpunktstavlan/signalen passerades för att föraren (eller den som svarade för uppsikten) hade uppfattningen att medgivande att passera "stopp" hade lämnats, eller att signalpunktstavlan/signalen inte gällde för den egna rörelsen.
 • A22 – Start utan körtillstånd/starttillstånd
  Tågfärd eller spärrfärd i driftläge SR

  Start utan körtillstånd/starttillstånd.
  Växling
  Växling startade på huvudspår utan starttillstånd
  Växling eller spärrfärd i driftläge Skiftning (SH)
  Signalpunktstavlan/signalen passerades i samband med start från en punkt upp till 50 m före signalpunkten/signalen.
 • A24 – Missad signalpunktstavla/signal
  Fordonssättet kom körande. Föraren (den som svarade för uppsikten) uppfattade inte alls någon signalpunkt/signal.
 • A26 – Såg signalpunktstavla/signal för sent
  Fordonssättet kom körande. Den som svarade för uppsikten såg signalpunkttavlan / stoppsignalen, men alltför sent för att fordonssättet skulle kunna stanna före signalpunkttavlan/signalen.
 • A27 – Såg signalpunkttavlan/signalen i tid, kunde inte stanna
  Fordonssättet kom körande. Den som svarade för uppsikten såg signalpunkttavlan/signalen i så god tid att fordonssättet vid normala förhållanden borde ha kunnat stanna, men fordonssättet kunde ändå inte stanna före signalpunktstavlan/signalen.
 • A29 – Övrig händelse
  Händelsekategori A i system E, men ingen av underkategorierna A21 – A27 passar in.

Kategori B - Tekniskt körtillstånd återtas oavsiktligt

Tekniskt körtillstånd för tågfärd, spärrfärd eller växling återtas oavsiktligt utan förvarning så att det leder till systembromsning eller systemnödbromsning.

Sekundära händelsekategorier:

 • B21 – Tekniskt fel
  Det tekniska körtillståndet återtogs eller signalen ställdes till "stopp" p.g.a. en teknisk felfunktion i signalanläggningen. (Exempelvis fel på spårledning eller växellägesindikering.)
 • B22 – Felaktig återtagning
  Det tekniska körtillståndet återtogs eller signalen ställdes till "stopp" av misstag av tågklareraren.
 • B23 – Felaktig påverkan
  Det tekniska körtillståndet återtogs eller signalen gick till "stopp" p.g.a. felaktig påverkan av signalanläggningen av någon annan än tågklareraren. (Exempelvis kortslutning av spårledning som inte skulle ha kortslutits, ingrepp i signalanläggning e.d.)
 • B29 – Övrig händelse
  Händelsekategori B i system E, men ingen av underkategorierna B21 – B23 passar in

Kategori C - Ett tekniskt körtillstånd återtas avsiktligt eller på grund av fara

Ett tekniskt körtillstånd för tågfärd, spärrfärd eller växling återtas avsiktligt eller på grund av fara, utan förvarning så att det leder till systembromsning eller systemnödbromsning.

Sekundära händelsekategorier:

 • C21 – Fara
  Det tekniska körtillståndet återtogs eller signalen ställdes till "stopp" p.g.a. en tillstötande fara.
 • C22 – Fel tågväg lagd
  Tågfärd/spärrfärd
  Det tekniska körtillståndet återtogs för att fel tågväg hade blivit lagd.
  Växling
  Signalen ställdes till "stopp" för att fel växlingsväg hade blivit lagd.
 • C29 – Övrig händelse
  Händelsekategori C i system E, men ingen av underkategorierna C21– C22 passar in.