Kategorisering av obehöriga stoppsignalpassager (OSPA)

Varje OSPA-händelse förs till någon av händelsekategorierna A, B, C, som i sin tur är indelade i sekundära händelsekategorier.

Obehörig stoppsignalpassage (OSPA) definieras, i trafikeringssystem H och M, av att

 • man vid tågfärd, spärrfärd eller växling utan medgivande passerar en huvudsignal, signalpunktstavla, slutpunktsstopplykta, dvärgsignal eller skyddsstopplykta som visar "stopp"
 • en S-tavla som vid tillfället är tågfärdvägens slutpunkt passeras.

Detta gäller oavsett orsaken till stoppsignalpassagen. (Med "stopp" jämställs sådan släckt signal eller felaktig signalbild som innebär "stopp".)

Kategori A, Signal ej ställd till ”kör”

Signalen var inte ställd till ”kör” (eller motsvarande) för färden. ”Stopp", inklusive eventuell försignalering, visades normal tid i förväg, tillräckligt för att tåget/fordonssättet skulle kunna stanna vid stoppsignalen. (Med stopp" jämställs sådan släckt signal eller felaktig signalbild som innebär "stopp".)

Sekundära händelsekategorier:

 • A1 – Missförstånd stoppassagemedgivande
  Stoppsignalen passerades för att föraren (eller den som hade uppsikt i rörelseriktningen) hade uppfattningen att medgivande att passera "stopp" hade lämnats, eller att "stopp" inte gällde för den egna rörelsen.
 • A2 – Start mot stopp
  Stoppsignalen passerades i samband med start efter att ha stått stilla, på grund av uppehåll eller av annan orsak.
 • A3 – Missad försignalering
  (Gäller endast tåg eller spärrfärd "säkrad rörelse") Tåget/fordonssättet kom körande. Föraren uppfattade ingen försignalering av "stopp" (eller motsvarande) och blev överraskad av stoppsignalen.
 • A4 – Missad stoppsignal
  Tåget/fordonssättet kom körande. Föraren (eller den som hade uppsikt i rörelseriktningen) uppfattade inte alls någon stoppsignal.
 • A6 – Såg stoppsignalen för sent
  Tåget/fordonssättet kom körande. Föraren hade i förekommande fall uppfattat försignalering av "stopp" (eller motsvarande) men såg stoppsignalen alltför sent för att tåget/fordonssättet skulle kunna stanna före stoppsignalen.
 • A7 – Såg stoppsignalen i tid, kunde inte stanna
  Tåget/fordonssättet kom körande. Föraren hade i förekommande fall uppfattat försignalering av "stopp" (eller motsvarande) och såg stoppsignalen i så god tid att tåget/fordonssättet vid normala förhållanden borde ha kunnat stanna, men tåget/fordonssättet kunde ändå inte stanna före stoppsignalen.
 • A9 – Övrig händelse
  Ingen av ovanstående sekundära händelsekategorier passar in.

Varje händelse tillhör endast en händelsekategori.

Kategori B, Signal oavsiktligt till ”stopp”

Signalen visade först ”kör” (eller motsvarande) men gick sedan till "stopp" oavsiktligt..

Sekundära händelsekategorier:

 •  B1 – Tekniskt fel
  Signalen gick till "stopp" på grund av en teknisk felfunktion i signalanläggningen. (Bland annat fel på spårledning, växellägesindikering och indikering av vägskyddsanläggning.)
 • B2 – Felaktig/oavsiktlig återtagning
  Signalen ställdes till "stopp" på grund av tågklareraren/ställverksvakten genom misstag påverkat signalen.
 • B3 – Felaktig påverkan
  Signalen gick till "stopp" på grund av felaktig påverkan av signalanläggningen av någon annan än tågklareraren/ställverksvakten. (bland annat kortslutning av spårledning som inte skulle ha kortslutits, ingrepp i signalanläggning)
 • B9 – Övrig händelse
  Ingen av ovanstående sekundära händelsekategorier passar in.

Kategori C, Signal avsiktligt till ”stopp”

Signal ställdes avsiktligt till ”stopp” (av tågklareraren) eller gick om automatiskt på grund av tillstötande fara, enligt tågklareraren.

Sekundära händelsekategorier:

 • C1 – Fara
  Signalen gick till eller ställdes till "stopp" på grund av en tillstötande fara.
 • C2 – Fel tågväg lagd
  Signalen ställdes till "stopp" för att fel tågväg eller fel växlingsväg hade blivit lagd.
 • C9 – Övrig händelse
  Ingen av ovanstående sekundära händelsekategorier passar in.