Fordon på större väg

Färdplan för hållbara hastigheter

Vi inför krav på redovisning av hastighetsefterlevnad i våra projekt.

Att säkerställa att alla ens transporter håller hastighetsgränsen är en viktig del i transportköparnas hållbarhetsarbete. Från 2022 ställer Trafikverket krav på hållbara hastigheter i våra entreprenader. Senast 2025 kommer kravet att skärpas genom att entreprenören ska redovisa hastighetsefterlevnad på aggregerad nivå.

Hållbara hastigheter innebär att man följer gällande hastighetsbegränsningar och anpassar hastigheten till övriga förutsättningar i trafiken på ett sådant sätt att man inte riskerar egen eller andras säkerhet. Tillsammans med god transportplanering skapas hög leveranskvalitet.

Ovan är en intervju med Maria Krafft, måldirektör trafiksäkerhet på Trafikverket. Hon berättar om skälen till initiativet Hållbara hastigheter, varför det är viktigt att Trafikverket föregår med gott exempel och vad Trafikverket och andra aktörer gör nu.

Syntolkning:
Filmen visar en utomhusmiljö nära en trafikerad väg i 70 kilometer i timmen. En kvinna intervjuas utomhus samtidigt som folk cyklar och promenerar förbi. Vyer på trafik och lastbilstransporter är inklippta i filmen.

Gemensamt upprop för hållbara hastigheter

Det går för fort på våra vägar. Mätningar visar att 70 procent av den tunga trafiken kör fortare än skyltad hastighet. Om alla håller hastigheten kan 50 liv räddas årligen och koldioxidutsläppen minska med 300 000 ton.

Trafikverket tillsammans med Polismyndigheten och en rad stora transportköpare uppmärksammade problemet år 2019 genom uppropet Hållbara hastigheter, där näringslivets och yrkestrafikens möjligheter att tillsammans bidra till en säkrare trafikmiljö kom i fokus.

Det går för fort på vägarna och alltför många dör i trafiken. 2019 åtog sig därför några av Sveriges största transportköpare, på initiativ av Trafikverket, att använda upphandling som verktyg för att uppnå hållbara hastigheter. Åtagandet publicerades i ett gemensamt upprop för hållbara hastigheter.

Gruppbild från högnivåmöte 2019 med statssekreterare Mattias Landgren om hållbara hastigheter
Gruppbild från högnivåmöte 2019 med statssekreterare Mattias Landgren om hållbara hastigheter. 

Axfood, Clas Ohlson, Coop, Ica, Transport & Logistics Services Ikea Supply, PostNord, SSAB, Södra skogsägarna och Trafikverket också såväl privata som offentliga aktörer som i sin verksamhet köper eller utför transporter, att ta sin del av det gemensamma ansvaret för att komma till rätta med hastighetsöverträdelser.

Detta för att tillsammans spara liv, miljö och kostnader – och samtidigt bidra till en tryggare och säkrare miljö för dem med trafiken som arbetsplats.

Trafikverket är en stor beställare av transporter.
Vår dåvarande generaldirektör Lena Erixon medverkade i uppropet:

– Trafiksäkra transporter är en viktig kvalitets- och hållbarhetsfråga för samhället, sa Lena Erixon. Målet med uppropet är att skapa en nationell samling där transportköpare uttrycker sina förväntningar på hastighetsefterlevnad i de transporter som de handlar upp. På så sätt bidrar vi till den attitydförändring som krävs för att sänka hastigheterna och därmed minska antalet döda och skadade i trafiken.  

 

Trafikverkets färdplan för hastighetsefterlevnad

Trafikverket handlar upp entreprenader (investering och underhåll) för omkring 40 miljarder kronor varje år. Det gör oss till en stor aktör, som kan påverka utvecklingen.

Vi inför nu steg för steg krav om hastighetsefterlevnad i transporter i våra upphandlade entreprenader enligt följande färdplan:

  • Våren 2022 införde vi ett instegskrav i Trafikverkets entreprenadupphandlingar.  Kravet innebär att entreprenören ska ha metoder, rutiner eller system för att jobba med hastighetsefterlevnad.

    Under 2022 påbörjar vi pilotprojekt innehållande krav på redovisning av hastighetsefterlevnad på aggregerad nivå för att testa hur ett sådant krav fungerar i praktiken och hur det kan användas som verktyg. Pilotprojekten ska bidra med erfarenheter och kunskap om hur man i praktiken kan jobba med kravet, visa vilken typ av teknik som kan användas, rättsläget för kravet, hur uppföljning kan ske, hur resultat hanteras, hur kostnader påverkas och så vidare.

  • Med erfarenheterna från pilotprojekten som grund, avser vi senast 2025 att införa krav på redovisning av hastighetsefterlevnad på aggregerad nivå för transporter i entreprenader.

Aktörerna i uppropet Hållbara hastigheter vill ställa krav på hastighetsefterlevnad i upphandlade transporter. Trafikverket inför därav sådana krav i våra entreprenader – till att börja med i pilotprojekt.  

Mätningar visar att 70 procent av den tunga trafiken kör fortare än skyltad hastighet. Trafikverket, Polismyndigheten och en rad stora transportköpare uppmärksammade problemet år 2019 genom uppropet Hållbara hastigheter, där näringslivets och yrkestrafikens möjligheter att tillsammans bidra till en säkrare trafikmiljö kom i fokus.

Trafikverket och medverkande aktörer har sedan dess tagit fram egna tidsatta färdplaner för att successivt införa krav på redovisning av hastighetsavvikelser i sina upphandlade transporter. För Trafikverkets del innebär det att vi 2022 påbörjar pilotprojekt för att testa hur kravet fungerar i praktiken och hur det kan användas som verktyg i våra entreprenader.

Maria Krafft, trafiksäkerhetsdirektör på Trafikverket.
Maria Krafft, trafiksäkerhetsdirektör på Trafikverket. 

– Det är viktigt att vi pekar på oss själva och sopar rent framför egen dörr, konstaterar Maria Krafft, trafiksäkerhetsdirektör på Trafikverket. Vi handlar upp entreprenader för ungefär 37 miljarder per år. Det gör oss till en stor aktör, som kan påverka utvecklingen. Så snart som möjligt, men senast år 2025, kommer vi att ställa krav på återrapportering av hastighetsöverträdelser i alla våra entreprenadupphandlingar. 

En rad andra stora aktörer jobbar också med frågan. Ambitionen är att fler transportköpare ska följa efter och att frågan på sikt ses som en naturlig del av alla företags hållbarhetsarbete. Utöver en säkrare trafikmiljö skapas andra positiva effekter för både klimat och miljö när utsläpp och bränsleförbrukning minskar.

– Vi måste samverka för att minska antalet olyckor längs våra vägar, såväl för medtrafikanter som för dem som arbetar längs vägarna, säger Catharina Elmsäter-Svärd, vd för Byggföretagen. Tidspress riskerar inte bara en säker körning, det riskerar även olyckor i samband med lastning och lossning på byggarbetsplatser. Att hålla hastigheter räddar liv, minskar kostnader för bränsle och ger mindre utsläpp – hållbarhet på riktigt.

Om alla håller hastigheten kan årligen 50 liv räddas och koldioxidutsläppen minska med 300 000 ton.

– Hållbara hastigheter får stöd i WHO:s globala plan för trafiksäkerhet, som släpptes den 28 oktober 2021. WHO lyfter att företag och organisationer behöver ta större ansvar för sina trafiksäkerhetsavtryck, precis som för sina klimatavtryck. Hastighetsfrågan är inte bara en svensk angelägenhet, utan ingår i FN:s internationella mål för att få ner antalet dödade i och skadade i trafiken, betonar Maria Krafft.


Medverkande aktörer

Några av de deltagande aktörerna i initiativet är: Trafikverket, Arla, ICA, Byggföretagen, Coop, Dagab/Axfood, IKEA supply, PostNord, DB Schenker, Sveriges Åkeriföretag, Ahlsell och Preem.

 

 

Flera aktörer medverkar i initiativet Hållbara hastigheter

Några av de deltagande aktörerna i initiativet Hållbara hastigheter, tillsammans med Trafikverket, är: Arla, Ahlsell, Byggföretagen, Coop, Dagab/Axfood, DB Schenker, ICA, IKEA supply, PostNord, Preem och Sveriges Åkeriföretag.

Ambitionen är att fler transportköpare ska följa efter och att kraven på sikt ses som en naturlig del av alla företags hållbarhetsarbete.

Med hållbara hastigheter bidrar vi till flera hållbarhetsmål

Genom att införa krav på hastighetsefterlevnad och redovisning av hastighetsavvikelser så vidgar transportköpare sitt hållbarhetsarbete.

Trafiksäkerhet är en naturlig del i ett systematiskt och kvalitetssäkrat hållbarhetsarbete. På samma sätt som företag redovisar sina klimatavtryck är det viktigt att även kunna redovisa sina trafiksäkerhetsavtryck.

Med hållbara hastigheter sparar vi liv och svårt skadade i vägtrafiken, vi minskar miljöbelastning och kostnader för drivmedel. Vi bidrar också till att skapa en säkrare arbetsmiljö för de som har trafiken som arbetsplats och ökat trygghet för de som bor och rör sig i trafikerade områden.

Den gemensamt framtagna definitionen av Hållbara hastigheter:

Med hållbara hastigheter avses hastigheter som följer rådande hastighetsbegränsningar och är anpassade till övriga förutsättningar i trafiken på ett sådant sätt att avkall aldrig görs på egen eller andra trafikanters trafiksäkerhet - samtidigt som leveranskvaliteten upprätthålls.

Med hållbara hastigheter spar vi liv och svårt skadade i vägtrafiken, vi minskar miljöbelastning och kostnader för drivmedel. Vi bidrar också till att skapa en säkrare arbetsmiljö för de med trafiken som arbetsplats.