Färdplan för hållbara hastigheter

Från 2022 ställer Trafikverket krav på hållbara hastigheter i våra entreprenader. År 2025 kommer kravet att skärpas genom att entreprenören ska redovisa hastighetsefterlevnad på aggregerad nivå.

Det går för fort på våra vägar. Mätningar visar att 70 procent av den tunga trafiken kör fortare än skyltad hastighet. Om alla håller hastighetsgränserna kan vi tillsammans rädda upp till 50 liv varje år och koldioxidutsläppen kan minska med 300 000 ton.

Initiativet Hållbara hastigheter innebär att yrkestrafiken ska följa skyltad hastighet och anpassa hastigheten till övriga förutsättningar i trafiken så att man inte riskerar sin egen eller andras säkerhet.

Syntolkning: Filmen visar en utomhusmiljö nära en trafikerad väg i 70 kilometer i timmen. En kvinna intervjuas utomhus samtidigt som folk cyklar och promenerar förbi. Vyer på trafik och lastbilstransporter är inklippta i filmen.

Hållbara hastigheter spelar roll

Rätt hastighet sparar liv och svårt skadade i vägtrafiken, minskar miljöbelastning och kostnader för drivmedel. Det bidrar till att skapa en säkrare arbetsmiljö för dem som har trafiken som arbetsplats. Och bidrar dessutom till ökad trygghet för dem som bor och rör sig i trafikerade områden.

På samma sätt som företag redovisar sina klimatavtryck är det viktigt att även kunna redovisa sina trafiksäkerhetsavtryck.Genom att införa krav på hastighetsefterlevnad och redovisning av hastighetsavvikelser så kan transportköpare vidga sitt hållbarhetsarbete.

Färdplan för hastighetsefterlevnad i entreprenader

Trafikverket handlar upp entreprenader för ungefär 40 miljarder per år. Det gör oss till en stor aktör, som kan påverka utvecklingen.

Trafikverket har tagit fram en färdplan med ett stegvis införande av krav på hastighetsefterlevnad i transporter i våra upphandlade entreprenader. Förhoppningen är att fler transportköpare ska följa Trafikverkets exempel och att hastighetsefterlevnad på sikt ska ses som en naturlig del av alla företags hållbarhetsarbete. Flera stora aktörer arbetar med detta och har liksom Trafikverket tagit fram egna färdplaner.

Trafikverkets färdplan 

  • 2022: ett nytt krav i Trafikverkets inköpsmallar. (Entreprenören ska ha metoder, rutiner eller system för att arbeta aktivt och kontinuerligt med hastighetsefterlevnad vid utförandet av entreprenaden.)
  • 2022–2024: Trafikverket genomför flera pilotprojekt där entreprenörerna ska mäta och redovisa hastighetsefterlevnad på aggregerad nivå. Pilotprojekten är viktiga för att samla erfarenheter inför implementeringen av nästa kravnivå, år 2025.
  • 2025: Trafikverket inför ett skarpare krav för redovisning av hastighetsefterlevnad på en aggregerad nivå för transporter i entreprenader. Kravet innebär att varje leverantör behöver ha en teknisk lösning som registrerar och lagrar hastighetsdata under färd.

Aktörerna i uppropet Hållbara hastigheter vill ställa krav på hastighetsefterlevnad i upphandlade transporter. Trafikverket inför därav sådana krav i våra entreprenader – till att börja med i pilotprojekt.  

Mätningar visar att 70 procent av den tunga trafiken kör fortare än skyltad hastighet. Trafikverket, Polismyndigheten och en rad stora transportköpare uppmärksammade problemet år 2019 genom uppropet Hållbara hastigheter, där näringslivets och yrkestrafikens möjligheter att tillsammans bidra till en säkrare trafikmiljö kom i fokus.

Trafikverket och medverkande aktörer har sedan dess tagit fram egna tidsatta färdplaner för att successivt införa krav på redovisning av hastighetsavvikelser i sina upphandlade transporter. För Trafikverkets del innebär det att vi 2022 påbörjar pilotprojekt för att testa hur kravet fungerar i praktiken och hur det kan användas som verktyg i våra entreprenader.

Maria Krafft, trafiksäkerhetsdirektör på Trafikverket.
Maria Krafft, trafiksäkerhetsdirektör på Trafikverket. 

– Det är viktigt att vi pekar på oss själva och sopar rent framför egen dörr, konstaterar Maria Krafft, trafiksäkerhetsdirektör på Trafikverket. Vi handlar upp entreprenader för ungefär 37 miljarder per år. Det gör oss till en stor aktör, som kan påverka utvecklingen. Så snart som möjligt, men senast år 2025, kommer vi att ställa krav på återrapportering av hastighetsöverträdelser i alla våra entreprenadupphandlingar. 

En rad andra stora aktörer jobbar också med frågan. Ambitionen är att fler transportköpare ska följa efter och att frågan på sikt ses som en naturlig del av alla företags hållbarhetsarbete. Utöver en säkrare trafikmiljö skapas andra positiva effekter för både klimat och miljö när utsläpp och bränsleförbrukning minskar.

– Vi måste samverka för att minska antalet olyckor längs våra vägar, såväl för medtrafikanter som för dem som arbetar längs vägarna, säger Catharina Elmsäter-Svärd, vd för Byggföretagen. Tidspress riskerar inte bara en säker körning, det riskerar även olyckor i samband med lastning och lossning på byggarbetsplatser. Att hålla hastigheter räddar liv, minskar kostnader för bränsle och ger mindre utsläpp – hållbarhet på riktigt.

Om alla håller hastigheten kan årligen 50 liv räddas och koldioxidutsläppen minska med 300 000 ton.

– Hållbara hastigheter får stöd i WHO:s globala plan för trafiksäkerhet, som släpptes den 28 oktober 2021. WHO lyfter att företag och organisationer behöver ta större ansvar för sina trafiksäkerhetsavtryck, precis som för sina klimatavtryck. Hastighetsfrågan är inte bara en svensk angelägenhet, utan ingår i FN:s internationella mål för att få ner antalet dödade i och skadade i trafiken, betonar Maria Krafft.


Medverkande aktörer

Några av de deltagande aktörerna i initiativet är: Trafikverket, Arla, ICA, Byggföretagen, Coop, Dagab/Axfood, IKEA supply, PostNord, DB Schenker, Sveriges Åkeriföretag, Ahlsell och Preem.

 

Den gemensamt framtagna definitionen av Hållbara hastigheter:

Med hållbara hastigheter avses hastigheter som följer rådande hastighetsbegränsningar och är anpassade till övriga förutsättningar i trafiken på ett sådant sätt att avkall aldrig görs på egen eller andra trafikanters trafiksäkerhet - samtidigt som leveranskvaliteten upprätthålls.

Med hållbara hastigheter spar vi liv och svårt skadade i vägtrafiken, vi minskar miljöbelastning och kostnader för drivmedel. Vi bidrar också till att skapa en säkrare arbetsmiljö för de med trafiken som arbetsplats.