Kvalitetskriterier för lokala cykelleder

Kortare leder än 65 kilometer, klassas som lokala leder. En cykelled som inte bara går på kommunala gator ska uppfylla ett antal kvalitetskriterier för att få utmärkning som lokal rekreationsled.

En cykelled som inte bara går på kommunala gator ska uppfylla ett antal kvalitetskriterier för att få utmärkning som lokal rekreationsled. Lokala leder bedöms inte av referensgruppen för cykelturism utan av en arbetsgrupp. Ansökan hanteras av Trafikverket regionalt som samråder med andra parter.

Lokala rekreationsleder är kortare leder, som längst ungefär 65 kilometer. De används framför allt för kortare utflykter men även för dagsturer. Lokala leder kan knyta ihop regionala leder. De är viktiga både för den lokala befolkningen och för turister som semestrar i området. Eftersom det gäller kortare turer är det lämpligt att det finns möjlighet att komma tillbaka till startpunkten med cykel (om slutpunkten inte är densamma som startpunkten).

Kvalitetskriterier för lokala rekreationsleder

En cykelled som inte bara går på kommunala gator ska uppfylla ett antal kvalitetskriterier för att få utmärkning som lokal rekreationsled.

  • förankring
  • tillstånd
  • trafiksäkerhet
  • trafikmiljö
  • attraktivitet
  • kvalitetssäkring.

Utmärkning av lokala rekreationsleder

Utmärkning på lokala rekreationsleder förankras med berörda väghållare. Ledhuvudmannen ansvarar för att göra en vägvisnings- och vägutrustningsplan, som ska godkännas av respektive väghållare. Om ledhuvudmannen inte är väghållningsmyndighet, bör en eller flera av berörda kommuner göra detta. Efter att väghållaren har godkänt planen finansierar ledhuvudmannen utmärkningen.

Detta avviker från det vanliga arbetssättet, där varje väghållare finansierar vägvisning på sina egna vägar. Om ledhuvudmannen inte är en kommun, kan ledhuvudmannen och berörda kommuner komma överens om ett annat arbetssätt. Kommunen svarar för underhållet på kommunala gator och Trafikverket ansvarar på statliga vägar. På enskilda vägar regleras underhållet i avtalet.

Berörda kommuner och Trafikverket regionalt ska leverera uppgifter till NVDB om cykelbanor och cykelfält som ingår i leden.

Ansökan om utmärkning av en lokal rekreationsled

Ansökan hanteras av Trafikverkets berörda region, avdelning Planering. Trafikverket samråder med andra regionala parter. Observera att ansökan inte bereds av Referensgruppen för cykelturism.

Ledhuvudmannen ska vid ansökan bifoga ett antal bilagor och svara på ett antal frågor som gäller

  • information om leden i korthet och en karta som visar ledens sträckning (den kan vara handritad)
  • ledhuvudman och vilka parter som står bakom leden samt hur den är förankrad
  • bedömning av kvalitetskriterierna
  • lista över alla väghållare och deras preliminära godkännande av leden.

Efter dialog med Trafikverket regionalt och ett godkännande redovisas:

5. Tillstånd för utmärkning från relevanta väghållare.
6. Plan för kvalitetssäkring av infrastrukturen och utmärkningen.