Cykel i översiktsplanering

Cykel är ett färdsätt som ingår i översiktsplaneringen. Trafikverket anser att ett prioriterat cykelvägnät som sammanbinder kommundelar med varandra och med centrum är viktigt. Pendlingsstråk bör också anges i trafikstrategin.

Cykelvägnätet ska vara kontinuerligt och inte avbrytas av för många stopp. Gena cykelvägar, minskat antal korsningar och stopp innebär kortare restid och därmed fler cyklister. För enklare analyser av cykelnätet kan man använda restidskvoter och genhetskvoter enligt TRAST.

Kommunala cykelplaner och trafikstrategier

För att säkerhetsställa ett systematiskt arbete med förbättringar av cykelinfrastrukturen bör kommunen ta fram en cykelplan. Planen kan vara antigen fristående eller en del av en övergripande trafikstrategi kopplad till översiktsplanen. I de regioner där det finns en regional cykelplan bör man även ta hänsyn till regionala cykelstråk i kommunens cykelplan.

Cykelparkering

Det är viktigt att det finns tillräckligt med cykelparkeringar vid arbetsplatser, vid målpunkter för dagligvaruservice och barnomsorg samt vid hållplatser för kollektivtrafik. För att säkerställa detta i samband med nyexploatering bör kommunen ha parkeringstal för cykel.

Underhåll

Det prioriterade cykelvägnätet ska ha underhåll av hög standard och snöröjas innan bilvägarna, eftersom en bil lättare tar sig fram i lössnö än en cykel.