Cykelleder för rekreation och turism

Tillsammans med andra aktörer arbetar Trafikverket för att förbättra förutsättningarna för rekreationscykling och cykelturism. Cykelleder för rekreation och turism har en positiv betydelse för lokal och regional utveckling.

I Trafikverkets rapport om cykelleder för rekreation och turism beskrivs hur en ansökan om utmärkning av nationella, regionala och lokala cykelleder för rekreation och turism går till, vad som krävs för att få en cykelled godkänd och skyltad samt hur processen ser ut från ansökan till färdig skyltad led. Länk till rapporten hittar du längst ner på sidan.

Trafikverket har i sitt arbete med cykelturism en extern nationell referensgrupp till stöd. Referensgruppen och Trafikverket gör en helhetsbedömning utifrån kvalitetskriterierna (för regionala och nationella leder). Referensgruppen ansvarar även tillsammans med Trafikverket för förvaltning och vidareutveckling av kriterierna. I referensgruppen för cykelturism ingår följande organisationer:

  • Regionala Nätverket för Turism (ordförande)
  • Länsstyrelsen
  • Regionala planupprättare (KOMEXP)
  • Tillväxtverket
  • Trafikverket
  • Visita
  • Visit Sweden

Ledhuvudmannen är den part som ansöker om utmärkning och som ansvarar för att redovisa att kvalitetskriterierna uppfylls. 

För både nationella, regionala och lokala leder gäller att ledhuvudmannen kan vara:

  • en region eller
  • en kommun eller
  • annan organisation som är en juridisk person.

I ett tidigt skede i processen tar ledhuvudmannen kontakt med Trafikverkets regionala kontor. Det är Trafikverkets region som granskar och bedömer ansökan i ett första skede. Vid positivt utlåtande går ärendet vidare till den nationella referensgruppen för fortsatt bedömning enligt angivna kvalitetskriterier. Referensgruppen lämnar ett förslag till beslut och Trafikverket tar det sedan det slutgiltiga beslutet om utmärkning.  

Trafikverket vill förebygga att kostnader för utmärkning blir ett hinder som stannar utvecklingen av det nationella och regionala turistcykelnätet. Trafikverket finansierar därför utmärkningen av regionala och nationella turismcykelleder, även på vägar som inte är statliga. Detta avviker från det vanliga arbetssättet, där varje väghållare finansierar vägvisning på sina egna vägar.

Som hjälp i redovisningen av trafiksäkerheten kan den nationella vägdatabasen (NVDB) användas. Här finns uppgifter om till exempel hastigheter, planskildheter och cykelinfrastruktur. Om cykelvägar är inlagda varierar per kommun och region.

I redovisningen ingår uppgifter som relaterar till trafikflöden. Information om trafikflöden på statliga vägar finns på trafikflödeskartan, se länk nedan.

Till ytterligare hjälp i redovisningen finns även en manual för att beräkna sommardygnstrafik utifrån årsdygnstrafiken (teoretisk värde), se länk nedan. Manualen är framtagen i samverkan med Region Skåne.