Cykel i samhällsplaneringen

Trafikverket ansvarar för utveckling av det statliga nationella vägnätet, cirka 800 mil. De regionala planupprättarna ansvarar för planering av cykelvägar längs det övriga statliga vägnätet, cirka 9 000 mil.

Trafikverket ansvarar för utveckling och planeringen av åtgärder i den statliga nationella cykelinfrastrukturen som är beslutad i nationell plan.  Regionerna har rollen som regional planupprättare och ansvarar för planering av cykelvägar längs det statliga vägnätet som inte är statliga nationella vägar. Det finns totalt 294 mil statliga nationella och statliga regionala cykelvägar. Merparten av landets cykelvägar ligger i tätorter och förvaltas av kommunerna. Kommunerna är väghållare för totalt 1 981 mil av cykelvägnätet i Sverige, vilket är mer än 80 procent.

Trafikverket ansvarar för drift och underhåll och för att åtgärder som är beslutade i nationell plan och länsplaner blir genomförda. Kommunerna ansvarar för åtgärder längs kommunala vägar och gator.

Trafikverket tar även fram planeringsunderlag och standarder för att skapa förutsättningar för en jämn och hög kvalitet på cykelinfrastrukturen även på det vägnät där Trafikverket inte är väghållare. Trafikverket är även forskningsfinansiär.

Cykel som färdsätt

Cykling är ett billigt, miljövänligt, hälsosamt och effektivt transportmedel. Beräkningar visar att investeringar i cykelinfrastruktur ger samhällsekonomiska vinster. Ett ökat cyklande som är yteffektivt och kan ersätta bilresor på korta sträckor skapar mer attraktiva och hållbara tätorter, vilket också är viktigt för att nå FN:s globala mål om god hälsa och hållbara städer.

Samverkan är en viktig fråga i planering och utveckling av cykeltrafik. Att utforma trafiksystemet så att det blir smidigt för cyklister, vilket bidrar till långsiktiga transportpolitiska mål och miljökvalitetsmål, förutsätter en ökad integrering av cykeltrafik med övrig samhällsplanering. I praktiken innebär detta att det finns ett behov av samverkan mellan ett stort antal aktörer: dels mellan olika offentliga planeringsaktörer på nationell, regional och lokal nivå, dels mellan offentliga och privata aktörer. I alla led krävs dessutom insikter om cyklisters olika förutsättningar och behov. Sammantaget är det ett stort antal aktörer med sina verksamheters mål, perspektiv och ansvar som behöver mötas i planeringen och utvecklingen av cykeltrafiken.

Utformning för cykel

Då den stora potentialen för ökad cykling är i och kring större tätorter så har Trafikverket en viktig roll i att se till att det finns goda förutsättningar för kommuner att förbättra sin infrastruktur för cykel. Trafikverket samarbetar även med kommunala väghållare genom SKL och har tillsammans med dessa tagit fram rekommendationer för olika utformningar av cykelinfrastruktur.