Årsrapporter enligt EU:s kollektivtrafikförordning

Trafikverket ska i enlighet med artikel 7.1 i Europaparlamentets och Rådets förordning (EG) nr 1370/2007 (EU:s kollektivtrafikförordning) årligen publicera en samlad rapport om den allmänna trafikplikten inom sitt ansvarsområde.