Hållbart resande

Trafikverket bidrar till det samlade transportsystemets utveckling genom att samverka med andra aktörer. Syftet är att nå målen inom områdena säkerhet, miljö, hälsa och tillgänglighet.

Ett hållbart resande kan uppnås genom en kombination av bra fysiska förutsättningar, tvingande åtgärder/restriktioner och en påverkan på människors attityder och beteenden (ofta kallat ”Mobility Management”). Mobility Management kan förklaras som mjuka åtgärder för att påverka resan innan den börjar.

Samverkan för ökad trafiksäkerhet och tillgänglighet, mindre miljöpåverkan och minimering av hälsorisker

Trafikverket samverkar med olika offentliga organisationer som har möjlighet att bidra till att transporterna påverkar miljön mindre, minimerar hälsorisker, blir säkrare och kan möjliggöra ett mer tillgängligt transportsystem. Det är:

 • Kommuner och kommunala bolag
 • Länsstyrelser
 • Energikontor
 • Landsting och regioner
 • Regionförbund
 • Trafikhuvudmän
 • Regionala kollektivtrafikmyndigheter
 • Regionala länspolismyndigheter
 • Rikspolisstyrelsen
 • Statliga myndigheter
 • SKL
 • Ideella och övriga organisationer

Vi har gemensamt tagit fram verktyg och information som är användbara för dig som på något sätt arbetar med transporter inom de offentliga organisationerna.