Aktuella utredningar trafikavtal

Trafikverkets utredningar om trafikavtal för buss, flyg, färjetrafiken till Gotland och tåg ger underlag till beslut om vilken interregional kollektivtrafik som kan få ersättning.

Trafikverket analyserar först var i landet de största tillgänglighetsbristerna finns. Resultatet presenteras i en nationell behovsanalys. För de kommuner som har störst tillgänglighetsbrister utreder Trafikverket sedan vilken kompletterande interregional kollektivtrafik som kan bidra till att uppnå en grundläggande tillgänglighet.

Utöver gällande regelverk finns ett antal kriterier för tillgänglighet och villkor uppställda som syftar till att uppnå så stor samhällsnytta som möjligt. Kriterierna baseras bland annat på ankomsttid, restid och vistelsetid. Om en trafik kan ge tillgänglighetseffekter och om övriga villkor är uppfyllda kan Trafikverket besluta om att upphandla trafiken och att teckna ett trafikavtal med operatör, eller ett samverkansavtal med regional kollektivtrafikmyndighet. Utredningen innebär ett underlag till beslut om allmän trafikplikt för vissa relationer.

Följande villkor ska vara uppfyllda:

  • Trafiken saknar förutsättningar för kommersiell drift
  • Trafiken är inte annan myndighets ansvar
  • Andel interregionalt resande är minst 20 procent av personkilometrarna
  • Resandet är inte av karaktären frekvent pendling till och från arbete eller utbildning
  • Kostnadstäckningsgraden från resenärerna är minst 20 procent
  • Beräknad ersättningsnivå ryms inom Trafikverkets anslag

Information om aktuella utredningar finns under respektive trafikslag nedan.