Upphandlingar av trafikavtal

Trafikverket upphandlar trafikl för att skapa grundläggande interregional tillgänglighet för hela landet. Upphandlingsprocessen har något olika innehåll och tar olika lång tid beroende på trafikslag och typ av avtal.

Upphandlingslagstiftning som gäller för Trafikverkets upphandlingar av kollektivtrafik:

  • Flyg: Europaparlamentets och Rådets förordning (EG) nr 1008/2008 (EU:s lufttrafikförordning)
  • Färja (inre vattenvägar): Europaparlamentets och Rådets förordning (EG) nr 1370/2007 (EU:s kollektivtrafikförordning) artikel 1.2 och Rådets förordning (EEG) 3577/92 av den 7 december 1992 om tillämpning av principen om frihet att tillhandahålla tjänster på sjötransportområdet inom medlemsstaterna (cabotageförordningen).
  • Kollektivtrafik på järnväg och väg: EU:s kollektivtrafikförordning, vid konkurrensutsättning enligt artikel 5.3 förordningen tillämpas även vissa bestämmelser i lag (2016:1147) om upphandling av koncessioner, LUK. Detta följer av 4 a kap. 6 § lag (2010:1065) om kollektivtrafik där också de tillämpliga bestämmelserna i LUK framgår.