Samlad effektbedömning, SEB

Inom Trafikverket tillämpas redovisningsmetoden Samlad effektbedömning (SEB). I den beskrivs vilka effekter och kostnader en föreslagen åtgärd eller ett åtgärdspaket skulle få om den genomförs. Det är dock inte en metod för att beskriva hela planer.

Samlad effektbedömning är ett beslutsunderlag med syfte att utgöra ett stöd för planering, beslut och uppföljning. I SEB (metod och mall) beskrivs åtgärdens effekter med hjälp av tre olika analyser:

  • Samhällsekonomisk nyttokostnadsanalys: effekter som värderats i pengar och effekter som bedömts.
  • Transportpolitisk målanalys: hur påverkas de transportpolitiska målen.
  • Fördelningsanalys: hur fördelar sig nyttorna på olika grupper.

De tre analyserna som redovisas i Samlad effektbedömning utgår från samma effekter. En Samlad effektbedömning kommer inte fram till om en åtgärd ska genomföras eller inte men kan utgöra ett stöd i beslutsfattandet. De tre analyserna belyser effekterna ut olika synvinklar med hjälp av olika metoder.

Förvaltning

Trafikverket äger och förvaltar SEB 2024 och ansvarar för vidareutveckling av verktyget.

Gällande version av programmet SEB 2024

För att få tillgång till programmet krävs en behörighet via Trafikverkets behörighetssystem Arthur. Som användare utanför Trafikverkets nät, krävs dessutom att du har en inloggning till Trafikverkets externa inloggningssida Min sida – extern anslutning.

Länk som går till programmet internt i Trafikverksmiljön

Den externa versionen nås via Mina sidor på trafikverket.se 

Efter det att SEB 2024 är implementerad kommer det att återstå en del kompletteringar och eventuella buggrättningar. Meddela gärna seb@trafikverket.se de fel som hittas.

Kända fel och tips för SEB 2024 (pdf, 83 kB)