Bakgrund till Trafikbestämmelser för järnväg, TTJ

Trafikbestämmelser för järnväg, TTJ, har utarbetats i samarbete med branschen. Även förvaltningen och utvecklingen sker i samråd.

Den 1 mars 2016 upphörde Transportstyrelsen med utgivningen av JvSFS 2008:7, Järnvägsstyrelsens trafikföreskrifter. I stället infördess då delar av TSD Drift och trafikledning som gäller för den svenska järnvägen. Det betyder också att aktörerna, infrastrukturförvaltare och järnvägsföretag, själva måste se till att det finns kompletterande bestämmelser som garanterar en god säkerhet i den här delen.

Förvaltning och utveckling i samarbete med branschen

Trafikverket, som den största infrastrukturförvaltaren, beslutar om "Trafikbestämmelser för järnväg" som en förutsättning för trafikering och arbete på den järnvägsinfrastruktur som Trafikverket förvaltar. Dessa bestämmelser förvaltas och utvecklas tillsammans med övriga aktörer i branschen.

Formerna för samarbetet har utarbetats gemensamt mellan Trafikverket, Branschföreningen Tågoperatörerna (BTO), Föreningen Sveriges Järnvägsentreprenörer (FSJ) och representanter från andra infrastrukturförvaltare. I och med att bestämmelserna berör så många aktörer och också påverkar andra viktiga områden så tror vi att ett gott samarbete är en kritisk förutsättning för den fortsatta utvecklingen av bestämmelserna.

Viktigt med gemensamt regelverk

Alla större infrastrukturförvaltare har meddelat att de kommer använda Trafikverkets bestämmelser som grund för sina egna. Det är viktigt för att säkerställa att det även i fortsättningen finns ett, gemensamt och likalydande, regelverk för den svenska järnvägens användande.