Bakgrund till Trafikbestämmelser för järnväg, TTJ

Tillsammans med branschen förvaltar och utvecklar Trafikverket Trafikbestämmelser för järnväg, TTJ.

Transportstyrelsen upphörde att ge ut Järnvägsstyrelsens trafikföreskrifter, JTF, den 1 mars 2016, bland annat mot bakgrund av att TSD Drift och trafikledning reglerar samma om råden som JTF gjorde. För att hantera behovet av kompletterande regler skapade Trafikverket tillsammans med branschen det nya regelverket, TTJ. Det infördes för att se till att genom kompletterade regler garantera en fortsatt god säkerhet på den svenska järnvägen.

Förvaltning och utveckling i samarbete med branschen

Trafikverket, som den största infrastrukturförvaltaren, kvalitetssäkrar beslutar och publicerar om "Trafikbestämmelser för järnväg" som en förutsättning för trafikering och arbete på den järnvägsinfrastruktur som Trafikverket förvaltar.  Bestämmelserna förvaltas och utvecklas tillsammans med övriga aktörer i branschen. Formerna för samarbetet har utarbetats gemensamt mellan Trafikverket, Branschföreningen Tågföretagen, Föreningen Sveriges Järnvägsentreprenörer. Det finns också möjlighet för representanter från andra infrastrukturförvaltare att delta. Vårt samarbete kring regelverket är viktigt i och med att bestämmelserna berör så många aktörer och också påverkar andra viktiga områden.

Viktigt med gemensamt regelverk

Alla större infrastrukturförvaltare använder Trafikverkets bestämmelser som grund för sina egna. Det är viktigt för att säkerställa att det även i fortsättningen finns ett, gemensamt och likalydande, regelverk för den svenska järnvägens användande.