Förvaltning av Trafikbestämmelser för Järnväg, TTJ

Trafikverket är utgivare av TTJ och ansvarar för att driva den löpande förvaltningen och utvecklingen av bestämmelserna. Här beskrivs några viktiga delar och principer i den uppgiften.

Ett regelråd med deltagare från Trafikverket, Branschföreningen Tågoperatörerna (BTO) och Föreningen Sveriges Järnvägsentreprenörer (FSJ) har skapats. Rådet sammanträder fyra gånger per år. Regelrådets huvuduppgift är att stödja Trafikverket i den strategiska ledningen och utvecklingen av bestämmelserna.

Inför varje år arbetar regelrådet fram ett förslag till plan med de större frågor som kommer att hanteras under det kommande året. Planen fastställs sedan av Trafikverket och efter det startar själva genomförandet av olika åtgärder.
Regelrådet har också en nära relation till Forum för gemensam riskhantering trafiksäkerhetsrisker (FRI) och rapporter lämnas regelbundet till detta samverkansforum.

Forum för gemensam riskhantering trafiksäkerhetsrisker (FRI)

Förändringsförslag

Tidigare har alla berörda personalgrupper kunnat lämna synpunkter och förändringsförslag direkt till Transportstyrelsen, inga krav har egentligen funnits på form eller innehåll. Den modellen ersätts nu med följande arbetssätt:

  • Säkerhetschef, eller av denne utsedd, kan lämna in förslag till TTJ-förvaltningen.
  • Förslag som lämnas in ska minst innehålla dokumenterade beskrivningar över vilka skäl, motiv och risker som motiverar förslaget.
  • I förslagsställarens beredning av förslag kan Trafikverkets TTJ-förvaltning fungera som ett stöd.
  • TTJ-förvaltningen bereder sedan frågan vidare, exempelvis i det regelråd som drivs tillsammans med BTO och FSJ.

Genom att använda ovanstående systematik skapas bättre förutsättningar för ett ordnat ändringsarbete. Om du har ett förslag, kontakta TTJ förvaltning via e-post för mer information, se Kontakta oss.

Avsteg och dispenser

Vid önskemål om avsteg från bestämmelserna ska en kontakt tas med TTJ-förvaltning. Inför en första kontakt kan sökande förbereda dokumenterade underlag i form av:

  • Vilka avsteg önskas göras och varför
  • Hur önskemålet har beretts
  • En riskanalys ska bifogas, information om metod för riskanalysen och dokumenterat utfall
  • Konsekvensbeskrivning om dispens inte beviljas

Ovanstående är viktiga underlag för en korrekt hantering.