Ledningsärende som berör bro

Om ledningen ska passera på eller nära en bro måste du först kontrollera om det finns plats för din ledning i några befintliga rör eller för att få dina arbetsritningar godkända. De godkända ritningarna bifogar du i din ledningsansökan.

Ledningsförläggning i anslutning till Trafikverkets broar

Om du vill placera en ledning i anslutning till en av Trafikverkets broar, behöver du skicka in en beskrivning av var bron ligger, typ av ledning samt en förslagsskiss över passage eller infästning i bro. Beskrivningen skickar du till Trafikverkets kontaktpersoner för bro, se kontaktuppgifter ovan.

Du får därefter ett förhandsbesked om det är möjligt att gå vidare enligt förslaget och upprätta arbetsritning. När arbetsritningen är godkänd ska denna bifogas din ledningsansökan.

För ansökan som avser infästning i bro gäller följande:

En objektsspecifik arbetsritning ska alltid upprättas. Arbetsritningen ska innehålla elevation och plan av bron i sin helhet, minst en tvärsektion och vid behov även detalj. Den ska även innehålla beskrivning av material, utförande och kontroll som ansluter till AMA och relevanta delar av TRVAMA. Om ansökan avser infästning av fiber- eller lågspänningsledningar ska arbetsritning skickas till kontaktpersonen för godtagande. Om ansökan avser infästning av övriga ledningar exempelvis högspänning, vatten, fjärrvärme ska dessa kontrolleras enligt Trafikverkets administrativa rutiner i TRVINFRA 00226 Bro och broliknande konstruktioner, Allmänna krav, Kap 5.3.

Undantag där ansökan som avser infästning i bro avslås:

Om det är en stenvalvbro som man vill ansöka om tillstånd för utanpåliggande kanalisation är svaret nej med hänvisning till att det påverkar det estetiska värdet negativt.

Om det är en bro som finns med i nationell eller regional plan för bevarandevärda broar är svaret nej med hänvisning till att bron är utpekad som bevarandevärd.

Undantaget gäller bara att infästning nekas, man kan få schakta eller trycka i närheten av dessa broar.

För ansökan som avser schakt eller tryckning i närheten av bron gäller följande:

Schakt i närhet av bro får inte påverka brokonstruktionen. Det betyder att du måste bifoga en tydlig ritning som redovisar schaktens/tryckningens läge i förhållande till bron i din ansökan. Även i dessa fall är det lämpligt att ta en tidig kontakt med Trafikverkets kontaktperson för bro för att få ett förhandsbesked.

Illustration över brokonstruktion.