Definitioner ABEL06

Här hittar du definitioner som förekommer i ABEL06. ABEL06 ersattes av ABEL07 den 1 juni 2007.

Avstånd från beläggningskant

Alla mått från en beläggningskant räknas horisontellt ut i vägområdet.

Beläggningskant

När det gäller grusvägar är den tänkta beläggningskanten 25 centimeter innanför vägbanekanten.

Drift av väg

(Följande text utgår från väglagen. För den fullständiga lagtexten, se 26 § väglagen).

Vägen ska hållas i ett tillfredsställande skick för trafiken genom underhåll, reparation och andra åtgärder.
 
Vägområdet ska hållas så rent att risker för människors hälsa förebyggs eller avhjälps och så att vi på en rimlig nivå tillgodoser människors behov av trevnad. Detsamma gäller för mark till en bredd av 25 meter intill en parkeringsplats eller rastplats som är en väganordning, i den mån allmänheten har tillträde till marken. Inom områden med detaljplan gäller detta stycke endast områden för motorväg eller motortrafikled. Det är inte möjligt att med stöd av miljöbalken ställa ytterligare krav på renhållning inom områden där detta stycke gäller.
 
De åtgärder som behövs för sådana ändamål som beskrivs i första och andra stycket räknas till drift av väg. Dit räknas också serviceåtgärder och förbättringsåtgärder. Om det finns särskilda skäl för det, kan Trafikverket besluta om att inskränka skyldigheten att vidta åtgärder för drift av väg. Vi meddelar då de föreskrifter som behövs. 

 Definitioner av vissa vägbegrepp

Område inom vilket längsgående markledning ej får läggas
 Faktureringsunderlag

Faktureringsunderlaget består av en sammanställning av det totala antalet meter ledning i olika ersättningsklasser.

Relationshandling

Här avser vi dokumentation av:

  • relationsritning för en ledning på en plankarta i skala 1:5000 med typsektioner
  • djup under markytan
  • ledningens centrum i rikets koordinatsystem med en noggrannhet av  +/-2.0 meter
  • relationsritning för bro/tunnel enligt ATB Bro respektive ATB Tunnel. 

Samförläggning

Samförläggning är när en ledningsägare drar en eller flera ledningar tillsammans med en annan ledningsägare vid samma tillfälle och i samma schakt, rör eller plöjning.

Trafikanordningsplan (TA-plan)

En trafikanordningsplan är en beskrivning för att märka ut en vägarbetsplats med vägmärken, anordning, vägmarkeringar och trafikreglering. Planen består av en skiss eller ritning och ett faktablad med uppgifter om bland annat utföraren, plats för arbetet, datum och tider för när arbetet startar och slutar samt namn på ansvariga personer.

Vägbanekant

Beläggningskan och vägbanekant 

Väghållning

(Följande text utgår från väglagen. För den fullständiga lagtexten, se 4 § väglagen).

Väghållning omfattar byggande och drift av väg. Den som är väghållare ska ta nödvändig hänsyn till enskilda och allmänna intressen, såsom trafiksäkerhet, miljöskydd, naturvård och kulturmiljö. Man ska sträva efter att få en estetisk utformning.  


Vägåtgärd

Med vägåtgärd menas alla åtgärder inom vägområdet, som förekommer inom ramen för vägsektorn. Åtgärderna är nybyggnad, ombyggnad, förbättringsarbete samt drift och underhåll.

Väghållare

Enligt väglagen är staten genom Trafikverket väghållare för statliga allmänna vägar. Det är endast väghållaren som har befogenhet att ta vägrätt i anspråk.
 

Väghållningsmyndighet

När staten är väghållare är det den regionala förvaltning som hör till Trafikverket, som är väghållningsmyndighet. Vilken det är bestämmer regeringen. Det är väghållningsmyndigheten och inte väghållaren som har de uppgifter och befogenheter enligt bland annat väglagen som innefattar myndighetsutövning.

Vägområde

Vägområdet är den mark eller det utrymme som har tagits i anspråk för en väganordning. (3 § väglagen)

Vägrätt

(Följande text utgår från väglagen. För den fullständiga lagtexten, se 30 § väglagen).

Vägrätt omfattar rätten för väghållaren att använda mark eller annat utrymme som behövs för en väg, trots den rätt som någon annan kan ha till fastigheten. Om det inte har gjorts någon inskränkning i arbetsplanen eller i ett beslut om att förändra en enskild väg till allmän, ger vägrätten även i övrigt väghållaren rätt att i fastighetsägarens ställe:

  1. bestämma över hur marken eller utrymmet används under den tid vägrätten består
  2. tillgodogöra sig alster och andra tillgångar som kan utvinnas ur marken eller utrymmet. 

Trafikverket

Trafikverket är den centrala förvaltningsmyndigheten inom vägsektorn.