Exempel på underlag för ansökan om ledningsärende väg

När du ansöker om att förlägga ny ledning inom vägområdet ska du bifoga översiktskarta, detaljkarta och bildmaterial som tydligt visar var du tänker förlägga ledningen. Om ansökan ska hanteras av annan än ledningsägaren ska du också bifoga en fullmakt.

Handläggningstiden blir kortare om du skickar in ett komplett underlag som tydligt visar ledningsdragningen inom vägområdet. Samma sak gäller när du ansöker om att utföra arbete på en befintlig ledning inom vägområdet. Observera att transformatorstationer, kabelskåp eller befintliga ledningar som inte berörs av arbetet, inte ska redovisas i underlaget.

En komplett ansökan ska innehålla följande information:

  • vem som är ledningsägare
  • var i vägområdet du vill förlägga ledningen
  • hur du planerar att utföra ledningsarbetet
  • när du planerar att utföra ledningsarbetet

Du måste även ange om du någonstans längs sträckan inte klarar av att hålla Trafikverkets standardvillkor för ledningsområden inom vägområdet.
Standardvillkor för ledningsärenden inom vägområdet

I dessa fall kräver vi att du anger hur, var och varför du inte kan hålla standardvillkoren. Du ska även förtydliga det med foton tagna från platsen. Fotona ska stämma överens med hur platsen ser ut i dag. 

Där du klarar av att hålla Trafikverkets standardvillkor räcker det med enstaka foton för att visa vägområdet.

I arbeten som berör belysning behöver du bifoga materialval för stolpe och ljusberäkning inklusive armatur – tänk på att räkna på rätt värde. I din ansökan måste det framgå var i vägområdet belysningsstolpen ska placeras.

En ansökan får innehålla max fem vägar. Om arbetet innehåller fler vägar så måste du dela upp ansökan.

Vägområdet

Bifoga endast underlag som visar förläggning inom vägområdet där Trafikverket är väghållare. Använd gärna den nationella vägdatabasen för att fastställa om vägen har statlig, kommunal eller enskild väghållare, se länk ”Sveriges vägar på karta”. Information om vad som räknas som vägområde hittar du under rubrik Vägområdet i menyn.

Exempel på hur underlag kan se ut där du följer standardvillkoren

Exempel översiktskarta (pdf, 2 MB)
Exempel detaljkarta (pdf, 174 kB) 
Nya foton standardvillkor (pdf, 1,2 MB)

Exempel på hur underlag kan se ut där du önskar avvika från standardvillkoren

Exempel detaljkarta (pdf, 175 kB)
Exempel kartunderlag (pdf, 3,2 MB)
Foton utanför villkor (pdf, 356 kB)

Fullmakter

Om din ansökan ska hanteras av en annan än ledningsägaren, det vill säga av ett ombud, så behöver du lägga till en fullmakt i din ansökan. Se exempel på hur en fullmakt kan se ut:
Exempel fullmakt för ombud vid ledningsansökan väg (pdf, 371 kB)