Ekonomisk skada persontrafik (transportörer)

Här kan du få mer information om hur du som transportör (järnvägsföretag och trafikorganisatörer) gör en ansökan om ekonomisk skada för persontrafik.

Vid ansökningar för ekonomisk skada persontrafik för händelser som inträffat efter 11 december 2022 och framåt, se länk nedan.

Läs mer om hur du ansöker om ersättning för ekonomisk skada persontrafik

Privatperson?

Obs! Informationen på den här sidan gäller bara transportörer inom järnvägsbranschen. Om du är privatperson och vill anmäla skada eller ansöka om skadestånd i olika ärenden, ska du besöka vår nya webbplats:

En transportör kan få ersättning för ekonomisk skada som orsakats av en trafikstörning som Trafikverket bär ansvaret för. Vid ansökan om ersättning ska transportören kunna visa upp underlag som verifierar utgiften.

 • Preskriptionstiden för fordringar som grundas på CUI är tre år och börjar löpa från den dag då skadan inträffade. Vi rekommenderar att ansökan om ekonomisk skada skall ha inkommit till Trafikverket inom 180 dagar från inträffad händelse. Detta för att få en så skyndsam hantering som möjligt.
 • Transportören ska ha ett trafikeringsavtal (TRAV) med Trafikverket, och de tåg man söker ersättning för ska ha gått under ett och samma TRAV.
 • Beviljad ersättning reduceras med redan utbetalade kvalitetsavgifter.
 • Ekonomisk skada gäller inte för transportörens egna merkostnader, goodwillkostnader eller uteblivna intäkter.

Så ansöker du om ersättning för ekonomisk skada

 1. Fyll i blanketten Ekonomisk skada.
 2. Skicka in blanketten via inloggning till Mina kundserviceärenden på Trafikverkets webbplats.
 3. Välj ärendetyp Ekonomisk skada.

Vid ifyllnad av planerad trafik i blanketten är det viktigt att tänka på följande:

 • Vid ansökan för ärenden innan den 11 december 2022 ska tåguppdrag anges.
 • Vid ansökan för ärenden efter den 11 december 2022 (T23) ska tågläge anges.

Blanketten Ekonomisk skada version 1.3 (Excel, 200 kB)

Blankettinstruktion (pdf, 441 kB)

Värdekoder (pdf, 114 kB)

Underlag för att styrka ekonomisk skada persontrafik (pdf, 672 kB)

Legal grund för kravet på ersättning

Välj ett av två alternativ:

 1. Lag (2015:953) om kollektivtrafikresenärers rättigheter – tågets totala resa är kortare sträcka än 150 km inom Sverige
 2. Tågpassagerarförordningen – tågets totala resa är 150 km eller längre inom Sverige

Typ av kostnad som transportören betalat för

Välj ett av fyra alternativ:

 1. Ersättning vid försenad resenär – när resenär fått pengar tillbaka genom resegarantin
 2. Ersättningstrafik betald av resenär – när resenär fått ersättning för utlägg för annat transportmedel
 3. Ersättningstrafik betald av transportör – när ersättningstrafik anordnats av transportören
 4. Övrigt: Hotell, mat, förfriskningar

Redogörelse som styrker anspråket på ersättning

Här besvaras nedanstående frågor och ytterligare information om det är nödvändigt för den aktuella händelsen:

 • Varför har ersättning lämnats?
 • Vad som orsakade inställelsen/förseningen?
 • Vad har ersätts?
 • Vilken paragraf eller artikel grundar sig anspråket på?

Vid ansökan om:

 • Ersättning vid försenad resenär och ersättningstrafik betald av resenär måste det framgå vilket datum resegarantianspråket inkom till transportören.
 • Övrigt, specificera vad som har ersatts hotell, mat eller förfriskningar.
 • Värdekoder, I utförd trafik ska det framgå vilket datum som värdekoden nyttjats samt ordet ”Värdekod”.

Biljett-ID

Underlag för såld biljett ska uppges vid:

 • Ersättning vid försenad resenär. 
 • Ersättningstrafik betald av resenär.
 • Övrigt (hotell, mat, förfriskningar).

Om resenären det gäller reste med periodkort ska dess ID anges.

Grundbelopp

Grundbeloppet är den kostnad som anspråket grundar sig på utifrån rätten till ersättning. Detta regleras i Tågpassagerarförordningen och Lagen om kollektivtrafikresenärers rättigheter.

Exempel 1 – Biljettpriset är 1000 kronor. Försening långväga tåg på 65 minuter där Trafikverket är ansvariga. Rätt till ersättning enligt Tågpassagerarförordningen är 25 % av grundbeloppet, alltså 250 kronor.

Exempel 2 – Biljettpriset är 1000 kronor. Försening kortväga tåg på 65 minuter där Trafikverket är ansvariga. Hela beloppet ersätts enligt Lagen om kollektivtrafikresenärers rättigheter.

Ansökt belopp

Här anges det belopp transportören ansöker om från Trafikverket. Ansökt belopp kan vara baserat på transportörens direkta kostnader, eller på ersättningar som transportören betalat till annan part, till exempel en försenad resenär.

 1. Ersättningstrafik som betalats av transportören samt övriga kostnader
  Ansökt belopp baseras helt på de kostnader transportören haft. Det belopp som betalats ut till företag ska anges exklusive moms.
 2. Ersättning till försenad resenär eller för ersättningstrafik som resenären betalat
  Här ska ansökt belopp baseras på biljettpriset enligt en modell väger samman resans längd i kilometer och förseningstiden i minuter. Det belopp som har betalats ut till privatpersoner ska anges inklusive moms.

Ersättningsnivå när tågets totala resa är kortare än 150 km inom Sverige, (lag (2015:953) om kollektivtrafikresenärers rättigheter).

 • Minst 20 minuter försening orsakad av Trafikverket – 50 procent av biljettpriset.
 • Minst 40 minuter försening orsakad av Trafikverket – 75 procent av biljettpriset.
 • Minst 60 minuter försening orsakad av Trafikverket – 100 procent av biljettpriset.
 • Taxiresa upp till 1/40 av ett basprisbelopp

Ersättningsnivå när tågets totala resa är 150 km eller längre inom Sverige, (Tågpassagerarförordningen):

 • Minst 60 minuter försening orsakad av Trafikverket – 25 procent av biljettpriset samt eventuell logi, förtäring, assistans.
 • Minst 120 minuter försening orsakad av Trafikverket – 50 procent av biljettpriset samt eventuell logi, förtäring och assistans. 

Utförd trafik

Beskriv hur resenärens faktiska resa utfördes med datum, tågnummer/buss/taxi, startdriftplats och slutdriftplats.

I anspråk gällande värdekoder ska det framgå vilket datum som värdekoden nyttjats samt ordet ”Värdekod”.

Händelse-ID/händelsenummer

Ange det aktuella händelse-Id/händelsenummer/BASUN-nummer som är kopplat till anspråket som visar Trafikverkets ansvar.

Planerad trafik

Beskriv resenärens hela planerade resa med datum, tågnummer, startdriftplats och slutdriftplats.

Verifierade underlag

I samtliga anspråk gällande värdekoder ska verifierande underlag skickas in samtidigt som ansökan.

 

Ta ut rapport om försenade tåg i Lupp

I systemet Lupp kan du ta ut en lista över försenade eller inställda tåg som har en orsakskod som pekar på att Trafikverket är ansvarig för förseningen. Du kan välja att söka på avtalspart, tidsperiod och tåguppdrag.

Användarguide Lupp-rapport Ekonomisk skada (pdf, 1,2 MB)

 

Frågor och svar – persontrafik

Den som har ett giltigt trafikeringsavtal, TRAV, och äger de tilldelade tåglägena som man ansöker om. Detta betyder att det företaget som kör tåget på uppdrag av den som äger tågläget, i normalfallet inte har rätt att ansöka om ersättning för ekonomisk skada.

 • Transportörer kan begära ersättning för förseningar och inställda tåg.
 • Ersättningen ska vara för kostnader som transportören betalt till sin resenär/transportköpare, detta när denne drabbats av försening till sin slutstation som Trafikverket är ansvarig för enligt Järnvägstrafiklagen (tågpassagerarförordningen och lagen om kollektivtrafik)
 • Ersättningstrafik i de fall det inte finns något annat sätt att transportera resenären till sin slutstation. Transportören har dock ett strikt ansvar att begränsa sin ekonomiska skada.
 • Hotell, mat och förfriskningar i vissa fall.
 • Egna merkostnader
 • Goodwillkostnader
 • Uteblivna intäkter

Transportören får en bekräftelse med gällande ärendenummer. Det är även detta ärendenummer som man alltid ska ange om man har frågor eller vill göra kompletteringar i ärendet.

Varje anspråk får ett beslut och i det samlade ärendet lämnas ett besked.

Trafikverket har ingen reglerad svarstid för ärenden gällande ekonomisk skada, men strävar hela tiden efter så kort handläggningstid som möjligt.

Nej, men den information som Trafikverket ber om i den blanketten måste finnas med när man ansöker.

Väljer man att skicka in på annat sätt riskerar man väsentligt förlängd handläggningstid. Därför rekommenderar vi att man använder den avsedda blanketten.

Eftersom Trafikverket, enligt lag, inte får dubbelkompensera så dras eventuellt utbetalda kvalitetsavgifter ifrån den summan som blir beviljad för ekonomisk skada.

Preskriptionstiden för fordringar som grundas på CUI är tre år och börjar löpa från den dag då skadan inträffade. Vi rekommenderar att ansökan om ekonomisk skada skall ha inkommit till Trafikverket inom 180 dagar från inträffad händelse. Detta för att få en så skyndsam hantering som möjligt.

Det handlar om att Järnvägsnätsbeskrivningen utgår från järnvägslagen medan järnvägstrafiklagen är den lag som reglerar ekonomisk skada. Detta betyder att varken Transportstyrelsen eller samrådsorgan är möjliga att vända sig till om man inte är ense, utan saken måste avgöras av allmän domstol.

Kostnaden för månadskortet delas med antalet dagar kortet är giltigt.

Ansökningsblanketten är ett exceldokument med förbestämda fält för systematiskt ansökningsförfarande. En blankett räknas som ett ärende.

En blankett kan innehålla upp till 1000 anspråk på ekonomisk skada. Varje enskilt anspråk i blanketten handläggs separat utifrån den information det innehåller. Detta innebär att transportören kan använda samma blankett och ärende för olika typer av anspråk på ekonomisk skada. Dock måste alla tågen i blanketten tillhöra samma trafikeringsavtalsägare.

Beskedet kan inte överklagas, transportörer har rätt att få sin sak prövad genom att väcka talan i allmän svensk domstol.

Transportörer kan dock göra en ny ansökan på de anspråk i ansökan som fått delvis bifall eller avslag. Då krävs det att transportören har ny eller annan kompletterande information som skulle kunna leda att Trafikverket gör en annan bedömning i anspråket.

Om en transportör har frågor gällande ett besked hänvisar Trafikverket alltid till att i första hand ta kontakt med handläggare på ekonomisk skada för genomgång av innehållet.