Sakskada

Med sakskada menas att det uppstått skada på järnvägsfordon eller infrastruktur orsakat av motparten, alltså har både järnvägsföretag och Trafikverket som infrastrukturförvaltare rätt att ställa krav på motparten vid händelser som orsakat skada.

Har ni blivit drabbade av skada på ert järnvägsfordon med anledning av brister i infrastrukturen, så kan ni framställa krav till TRV om ersättning.

Vem kan framställa krav?

Det är endast Järnvägsföretag med trafikeringsavtal (TRAV) som kan få ersättning. I trafikeringsavtalet tydliggörs rätten att få ersättning, denna rätt gäller alltså inte trafikorganisatörer.

Om inte annat anges i trafikeringsavtalet är parterna inte ersättningsskyldiga för:

  • Skada som uppkommit i anledning av att motparten inte fullgjort sina åtaganden enligt trafikeringsavtalet.
  • Följdskada eller indirekt skada, eller skada som uppkommit till följd av förhållanden som de inte kan anses kunna råda över.

När ska kravet ha inkommit?

Tidsgränsen för att kunna framställa krav är senast nittio dagar efter skadetillfället. Om kravet ursprungligen är från tredje man så gäller nittio dagar från det att järnvägsföretaget tog emot anmälan.

Hur skall kravet framställas?

Ett krav ska framföras skriftligen, men behöver inte inledningsvis vara belopps-specificerat. Det ska däremot innehålla en preliminär redogörelse för de förhållanden som anges som grund för kravet.

Skadans storlek?

Sakskada järnväg – enligt trafikeringsavtalet. För att kunna få ersättning för sakskada måste skadan överskrida ett halvt basbelopp, uppåt finns ingen gräns.

Kontakta oss

Mejla gärna frågor eller en ansökan via kontaktfiken ovan.